GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 18. srpnja 2018.

Godina V - broj 9.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. srpnja 2018. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči

 

 

 

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči

 

 

 

Članak 1.

 

Obveza izrade i donošenja Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) utvrđena je člankom 309. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14 i 3/17).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

 

 

 

II. Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana

 

 

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi:

– usklađenja prometnih rješenja i uvjeta gradnje s rješenjima i uvjetima gradnje utvrđenim prostornim planovima kontaktnog područja, i to: Detaljnim planom uređenja stambenog područja Martinkovac (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 18/09 i 51/13) i Detaljnim planom uređenja trgovačkog područja Martinkovac (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 41/08),

– utvrđivanja prostornih, prometnih i drugih uvjeta za građevne čestice obuhvaćene ovim Izmjenama i dopunama Plana,

– osiguranja preduvjeta za zaštitu prostora i okoliša.

 

 

 

III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana

 

 

 

Članak 3.

 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 2/01 i 26/08) – u daljnjem tekstu: Plan.

 

 

 

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

 

 

 

Članak 4.

 

Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac, planirana je gradnja novog rotora na raskrižju Ulice Miroslava Krleže i Ulice Dobriše Cesarića te produžetka Ulice Bartola Kašića. S obzirom na to da planirani rotor graniči s područjem Izmjena i dopuna Plana, radi izrade projektne dokumentacije i gradnje rotora, potrebno je uskladiti prometno rješenje Izmjena i dopuna Plana s prometnim rješenjem utvrđenim u Detaljnom planu uređenja stambenog područja Martinkovac.

Detaljni plan uređenja trgovačkog područja Martinkovac donesen je nakon zadnje izmjene i dopune Plana i u svojem graničnom području sadrži novo prometno rješenje koje treba uskladiti s Planom.

Zbog imovinsko-pravnih odnosa i zahtjevne konfiguracije terena nije moguća gradnja planiranog kolno-pješačkog puta i priključenja građevnih čestica, čime je onemogućeno priključenje okolnih građevnih čestica planiranih za obiteljsku gradnju na javnu prometnu površinu te se izmjenom i dopunom Plana planira priključenje građevnih čestica planiranih za obiteljsku gradnju, planske oznake 11P i 12P, na javno prometnu površinu.

 

 

 

V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve i programska polazišta:

sistematizirati prostorna rješenja prostornih planova koji graniče s Izmjenom i dopunom Plana,

– uskladiti prometno rješenje rotora na križanju prometnica oznake GP1 (SU III) i OUV s rješenjem iz Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac,

– osigurati priključenje građevnih čestica oznake 11P, 12P, 24 i 25 na javno prometnu površinu,

– osigurati preduvjete za zaštitu prostora i okoliša.

 

 

 

VI. Stručne i katastarskotopografske podloge Izmjena i dopuna Plana i način njihova pribavljanja

 

Članak 6.

 

Izmjene i dopune Plana potrebno je izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

– katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,

– idejnim projektnim rješenjima u području obuhvata Izmjena i dopuna Plana i kontaktnim područjima,

– Detaljnom planu uređenja trgovačkog područja Martinkovac,

– Detaljnom planu uređenja stambenog područja Martinkovac,

– drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 8. ove Odluke.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će Odjel.

 

 

 

VIINačin pribavljanja stručnih rješenja

 

 

Članak 7.

 

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će Izrađivač Izmjena i dopuna Plana.

 

 

 

VIII. Popis tijela koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 8.

 

Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada u izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi:

            – Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

            – Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova,

            – Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana,

            – Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka,

            – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb,

            – Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

            – Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo,

            – KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka,

            – Energo d.o.o. Rijeka.

 

 

 

 IX. Rokovi

 

Članak 9.

 

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:      

            – za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 60 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članaka 6. i 8. ove Odluke,

            – za provođenje javnog uvida u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana – rok od 15 dana,

            – za provođenje javne rasprave – rok od 8 dana,

            – za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 30 dana od provedene javne rasprave.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana za tijela iz članka 8. ove Odluke iznosi 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

 

 

X. Izvori financiranja

 

 

Članak 10.

 

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava proračuna Grada Rijeke.

 

 

 

XI. Završna odredba

 

Članak 11.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/93
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 12. srpnja 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.