GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 18. srpnja 2018.

Godina V - broj 9.Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), članka 45. stavka 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 11/17 i 8/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. srpnja 2018. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Rijeke za 2017. godinu

 

 

 

 

Članak 1.

 

Grad Rijeka je prema Financijskom izvještaju za 2017. godinu iskazao sljedeći financijski rezultat poslovanja:

 

Broj računa

Naziv računa

Stanje na

31.12.2017. (u kn)

92211

Višak prihoda poslovanja

119.888.461,42

92222

Manjak prihoda od nefinancijske imovine

-321.422.959,77

92223

Manjak primitaka od financijske imovine

-66.036.458,18

 

 

 

Članak 2.

 

Dio viška prihoda poslovanja iskazanog na računu 92211 u iznosu od 9.258.940,06 kuna odnosi se na neutrošene namjenske prihode od pomoći i to od tekuće pomoći iz Ministarstva kulture za sufinanciranje programa Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020. u iznosu od 5.000.000,00 kuna i od kapitalnih pomoći iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe projekata energetske obnove osnovnih škola i vrtića u iznosu od 4.258.940,06 kuna.

Preostali dio viška prihoda poslovanja u iznosu od 110.629.521,36 kuna raspodjeljuje se za pokriće manjka primitaka od financijske imovine na računu 92223 u iznosu od 66.036.458,18 kuna i za pokriće dijela manjka prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 u iznosu od 44.593.063,18 kuna.

Za pokriće preostalog dijela manjka prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 u iznosu od 276.829.896,59 kuna donijet će se Plan mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke.

 

 

 

Članak 3.

 

Dio viška prihoda poslovanja iz članka 2. stavka 1. ove Odluke u iznosu od 9.258.940,06 kuna, raspoređuje se za sljedeće namjene:

– iznos od 5.000.000,00 kuna raspoređuje se za provođenje programskih aktivnosti Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020,

– iznos od 327.391,57 kuna raspoređuje se za energetsku obnovu PPO Kvarner,

– iznos od 325.423,48 kuna raspoređuje se za energetsku obnovu PPO Krnjevo,

– iznos od 265.221,49 kuna raspoređuje se za energetsku obnovu PPO Podmurvice,

– iznos od 198.409,37 kuna raspoređuje se za energetsku obnovu PPO Veseljko,

– iznos od 526.785,24 kuna raspoređuje se za energetsku obnovu OŠ Pećine,

– iznos od 1.298.988,47 kuna raspoređuje se za energetsku obnovu OŠ Podmurvice,

– iznos od 987.970,14 kuna raspoređuje se za energetsku obnovu OŠ Ivana Zajca,

– iznos od 328.750,30 kuna raspoređuje se za energetsku obnovu OŠ Gelsi.        

  

 

Članak 4.

 

Raspored sredstava iz članka 3. ove Odluke planirat će se u izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu.

 

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/61
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 12. srpnja 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.