GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 18. srpnja 2018.

Godina V - broj 9.Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. srpnja 2018. godine, donijelo je

 

 

 

 

 

O D L U K U
o odbijanju ponude trgovačkog društva MGK – pack d.d. iz Kukuljanova
za korištenje prava prvokupa nekretnina

 

 

 

 

Članak 1.

 

Odbija se ponuda trgovačkog društva MGK – pack d.d. iz Kukuljanova, Kukuljanovo 349, za kupoprodaju nekretnina sa svojstvom kulturnog dobra – poslovnih i skladišnih prostora koji se nalaze u zgradi u Rijeci, Milutina Barača 7, sagrađenoj na kč.br. 1323/2, upisanoj u zk.ul. 3518, k.o. Rijeka i to:

  • Rbr. 15. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-15) koji čini poslovni prostor 1/a u prizemlju ukupne površine od 1119,70 m² koji se sastoji od proizvodne hale, radione, Wc-a 1, 2, lifta 2, garderobe 1, 2, kuhinje, rampe za iskrcaj robe, skladišta, hodnika 1, 2, 3, 4 i kancelarije. Poslovnom prostoru 1/a pripada i lift 1 u površini od 4,68 m² što sve u odnosu na zgradu iznosi 1736/20000 dijela,
  • Rbr. 21. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-21) koji čini poslovni prostor na drugom katu ukupne površine 1243,31 m² koji se sastoji od hodnika 1, 2, 3, 4 i 5, kancelarija 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Wc-a 1 i 2, sanitarnog čvora, kupaone, svlačionice 1, 2 i 3, lifta 1, 2, skladišta, spremišta i stepeništa,
  • Rbr. 22. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-22) koji čini lift ukupne površine 5,01 m²,
  • Rbr. 23. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-23) koji čini skladišni prostor br. 3 u suterenu ukupne površine od 2096,89 m²,
  • Rbr. 24. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-24) koji čini poslovni prostor na prvom katu ukupne površine 2099,56 m² koji se sastoji od hodnika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sale 1, 2, kuhinje, kancelarije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, spremište 1, spremište i kuhinja 2, spremište 3, 4, 5, 6, separea 1, 2, 3, sanitarnog čvora 1, 2, 3, balkona 1, skladišta 1, 2, 3, skladišnog kartona, skladišta 5, lifta 1, stepeništa, punione 1, 2, elevatora i loggie što u odnosu na cijelu zgradu iznosi 3243/20000,
  • Rbr. 25. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-25) koji čini poslovni prostor polukat ukupne površine 216,76 m² koji se sastoji od hodnika 1 i 2, kancelarija 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i sanitarnog čvora,  

u vlasništvu ponuditelja MGK – pack d.d. iz Kukuljanova, Kukuljanovo 349, po ponuđenoj kupoprodajnoj cijeni u iznosu od 1.252.337,50 EUR (slovima: milijundvjestopedesetdvije- tisućetristotridesetsedameuraipedesetcenti) što u kunskoj protuvrijednosti na dan zaprimanja dopune ponude, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (1 EUR = 7,376195 kn) iznosi 9.237.485,61 kn (slovima: devetmilijunadvjestotridesetsedamtisuća-četiristoosamdesetpetkunaišezdesetjednulipu), s rokom uplate od 120 dana.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka dostavit će se podnositelju ponude iz članka 1. ove Odluke, Republici Hrvatskoj i Primorsko-goranskoj županiji sukladno odredbi članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti i očuvanja kulturnih dobara. 

 

 

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/87
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 12. srpnja 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.