GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 18. srpnja 2018.

Godina V - broj 9.Na temelju članka 16. i 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. srpnja 2018. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i
međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uređuju nagrade Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama te uvjeti, postupak i način njihove dodjele.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

 

Članak 2.

 

Nagrade Grada (u daljnjem tekstu: nagrade) se dodjeljuju učenicima i odgojno obrazovnim radnicima koji su pripremali učenike za natjecanja i/ili susrete i/ili smotre – mentorima (u daljnjem tekstu: mentori) osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova (u daljnjem tekstu: ustanove) na području grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i/ili međunarodnim natjecanjima i/ili susretima i/ili smotrama.

 

 

II. VRSTE NAGRADA I UVJETI ZA NJIHOVU DODJELU

 

 

Članak 3.

 

Nagrade su:

– godišnja nagrada,

– pisano priznanje,

– plaketa.

 

Članak 4.

 

Nagrade iz članka 3. ove Odluke se dodjeljuju za postignuća učenika (pojedinačno ili ekipno) koji osvoji jedno od prva tri mjesta ili ekvivalentno postignuće na:

– međunarodnoj razini natjecanja i/ili susreta i/ili smotri sa sudionicima iz najmanje pet država,

– državnoj razini natjecanja i/ili susreta i/ili smotri.

Natjecanja, susreti i smotre na državnoj razini iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka utvrđena su u dokumentima Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Hrvatskog školskog sportskog saveza te objavljena na njihovim internetskim stranicama.

Izuzetno od odredbe stavka 1. podstavka 2. ove Odluke, osvojena diploma na državnoj smotri ili susretu vrednuje se u razini osvojenog trećeg mjesta, s obzirom na pravilo da se postignuća učenika na istima ne rangiraju.

 

 

Članak 5.

 

Godišnja nagrada dodjeljuje se mentoru (pojedinačno i grupi) čiji učenik (pojedinačno ili ekipno) ostvari postignuće iz članka 4. stavka 1. ove Odluke.

Mentoru se, uz godišnju nagradu koja se dodjeljuje u novčanom obliku, dodjeljuje i pisano priznanje.

Istoj osobi može se dodijeliti samo jedna godišnja nagrada i pisano priznanje za postignuće samo jednog najviše rangiranog učenika (pojedinačno ili ekipno) u školskoj godini, na temelju prijedloga ustanove.

 

 

Članak 6.

 

Pisano priznanje dodjeljuje se učeniku (pojedinačno i ekipi) koji ostvari postignuće iz članka 4. stavka 1. ove Odluke.

Uz pisano priznanje, učeniku i svakom članu ekipe s najviše pet učenika se dodjeljuje i prigodni poklon, dok se za postignuće ekipe koja se sastoji od šest i više učenika dodjeljuje zajednička plaketa za ustanovu i zajednički prigodni poklon.

Prigodni poklon iz stavka 2. ovoga članka može biti u obliku knjige, albuma, fotografije i slično.

Istom učeniku može se dodijeliti prigodni poklon za samo jedno njegovo najviše rangirano postignuće, na temelju prijedloga ustanove, a što se primjenjuje istovjetno i za ekipu učenika.

 

 

Članak 7.

 

Nagrada se, u pravilu, dodjeljuje u mjesecu rujnu tekuće školske godine za postignuće u prethodnoj školskoj godini.

 

 

III. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA I DODJELE NAGRADA

 

 

Članak 8.

 

Postupak za dodjelu nagrada pokreću Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo i Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu pisanim pozivom ustanovama koje djeluju na području grada Rijeke, a zainteresirane su za predlaganje kandidata učenika i mentora.

Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu, ustanove dostavljaju prijedloge za područje sporta, informatike i tehničke kulture, dok za jezično-umjetničko, prirodoslovno-matematičko, humanističko, gospodarstveno, strukovno, umjetničko, zdravstveno, ekološko te druga područja ustanove dostavljaju prijedloge Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo.

Poziv iz stavka 1. ovoga članka upućuje se, u pravilu, u mjesecu lipnju tekuće školske godine za postignuća učenika u toj školskoj godini.

U pozivu se utvrđuju uvjeti za dodjelu nagrada, postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.

 

Članak 9.

 

Prijedloge za dodjelu nagrada ustanove iz članka 8. stavka 1. ove Odluke podnose Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu i Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo (u daljnjem tekstu: Odjeli).

Prijedlozi za dodjelu nagrada moraju biti pisano obrazloženi i dokumentirani.

Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati:

– naziv i sjedište predlagatelja,

– ime i prezime kandidata (učenika i mentora),

– razinu i naziv natjecanja i/ili susreta i/ili smotre,

– dokaz o broju država sudionika na međunarodnoj razini natjecanja i/ili susreta i/ili smotri,

– dokumentaciju iz koje je razvidno mentorstvo i postignuće učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima i/ili susretima i/ili smotrama (preslika dodijeljene diplome ili priznanja).  

Prijedloge iz stavka 1. ovoga članka ustanove su dužne dostaviti u roku naznačenom u pozivu nadležnih Odjela.

Ako je prijedlog za dodjelu nagrade nepotpun ili ne sadrži dovoljno podataka koji su relevantni za odlučivanje, Odjeli će zatražiti od predlagatelja dopunu prijedloga u određenom roku.

Prijedlog koji nije podnesen u skladu s odredbama ove Odluke neće se uzeti u razmatranje, a predlagatelj nema pravo podnošenja prigovora.

 

Članak 10.

 

Pristigle prijedloge za dodjelu nagrada, nakon njihove obrade, Odjeli dostavljaju Gradonačelniku Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Na temelju prijedloga iz stavka 1. ovoga članka, Gradonačelnik donosi odluku o dodjeli nagrada.

 

 

Članak 11.

 

Očevidnik dobitnika nagrada vode Odjeli.

 

 

 IV. VISINA NAGRADE

 

Članak 12.

 

Visina godišnje nagrade mentorima za postignuća učenika na državnoj razini (pojedinačno ili ekipno) utvrđuje se u iznosima kako slijedi:

– za osvojeno prvo mjesto, u iznosu od 1.500,00 kuna,

– za osvojeno drugo mjesto, u iznosu od 1.000,00 kuna,

– za osvojeno treće mjesto, u iznosu od 500,00 kuna.

 U slučaju dodjeljivanja godišnje nagrade grupi mentora, novčani iznos iz stavka 1. ovoga članka dijeli se na jednake dijelove.

 Godišnja nagrada iz stavka 1. ovoga članka ne smatra se dohotkom sukladno Zakonu o porezu na dohodak.

 

Članak 13.

 

Visina godišnje nagrade mentorima za postignuća učenika na međunarodnoj razini (pojedinačno ili ekipno) utvrđuje se u iznosima kako slijedi:

– za osvojeno prvo mjesto ili ekvivalentno postignuće u iznosu od 3.000,00 kuna,

– za osvojeno drugo mjesto ili ekvivalentno postignuće u iznosu od 2.500,00 kuna,

– za osvojeno treće mjesto ili ekvivalentno postignuće u iznosu od 2.000,00 kuna.

U slučaju da se godišnja nagrada dodjeljuje grupi mentora, novčani iznos iz stavka 1. ovoga članka dijeli se na jednake dijelove.

Godišnja nagrada iz stavka 1. ovoga članka ne smatra se dohotkom sukladno Zakonu o porezu na dohodak.  

 

Članak 14.

 

Sredstva za dodjelu godišnjih nagrada iz članka 12. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada.

 

 

 

V. ZAVRŠNA ODREDBA

 

Članak 15.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/78
URBROJ: 2170-01-16-00-18-4
Rijeka, 12. srpnja 2018.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.