GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 18. srpnja 2018.

Godina V - broj 9.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. srpnja 2018. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za
deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke

 

 

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 10/16) u članku 23. stavak 3. briše se.

 

Članak 2.

 

Iza članka 26. dodaje se novi članak 26a. koji glasi:

“Članak 26a.

 

Korisnik stipendije je dužan odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka visokog obrazovanja, pisanim putem preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem pisarnice Grada Rijeke, Odjelu dostaviti potvrdu o završetku visokog obrazovanja te odjaviti stipendiju.

Po primitku potvrde iz stavka 1. ovoga članka, Odjel će utvrditi postoji li u datom trenutku u nekoj od ustanova na području grada Rijeke potreba za zanimanjem za koje se korisnik stipendije obrazovao te ako u nekoj ustanovi takva potreba postoji, pozvat/obavijestit će korisnika stipendije da se toj ustanovi javi radi zaposlenja.

Korisnik stipendije dužan je javiti se ustanovi iz stavka 2. ovoga članka radi zaposlenja u roku od 30 dana od zaprimanja poziva/obavijesti Odjela.

Ukoliko ustanova objavi natječaj za radno mjesto za koje korisnik stipendije ispunjava uvjete, korisnik stipendije dužan je javiti se na isti u natječajnom roku, ne čekajući da istekne rok iz stavka 3. ovoga članka.

Korisnik stipendije koji iz neopravdanih razloga ne ispuni obvezu iz stavka 3. ili 4. ovoga članka, dužan je vratiti cjelokupni iznos primljene stipendije. O opravdanosti razloga neispunjenja predmetnih obveza odlučuje Povjerenstvo.

Ukoliko Odjel korisniku stipendije ne dostavi poziv/obavijest da se javi ustanovi radi zaposlenja u roku od najviše 60 dana od dana odjave stipendije, obveza korisnika stipendije prestaje.

Korisnik stipendije oslobađa se obveze zapošljavanja ukoliko isti ne snosi odgovornost što do zapošljavanja nije došlo ili ako je do prestanka radnog odnosa u ustanovi došlo bez njegove krivnje.

Korisnik stipendije dužan je provesti na radu najmanje onoliko vremena koliko je primao stipendiju, a ukoliko odbije zaposlenje ili provede na radu manje od tog vremena, dužan je vratiti cjelokupan iznos primljene stipendije, odnosno iznos primljene stipendije razmjeran vremenu provedenom na radu.

O opravdanosti razloga zbog kojeg je korisnik stipendije odbio zaposlenje odlučuje Povjerenstvo.”

 

 

 

Članak 3.

 

Obveze korisnika stipendije propisane odredbom članka 26a. ove Odluke, primjenjivat će se na sve nove korisnike stipendije s kojima će biti sklopljeni ugovori o stipendiranju na temelju ove Odluke, počev od akademske 2018./2019. godine.

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/79
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 12. srpnja 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.