GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 18. srpnja 2018.

Godina V - broj 9.Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. srpnja 2018. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o socijalnoj skrbi (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17) članak 6. mijenja se i glasi:

“Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području grada Rijeke, strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Rijeke te azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom s prebivalištem na području grada Rijeke kojima je međunarodna zaštita odobrena posebnim propisom.”

 

 

Članak 2.

 

U članku 7. točka d) mijenja se i glasi:

“d) uvjet oštećenja organizma,”

 

 

Članak 3.

           

U glavi III. naziv odjeljka 4. mijenja se i glasi:

“4. Uvjet oštećenja organizma”.

 

 

Članak 4.

           

Članak 11. mijenja se i glasi:

“Uvjet oštećenja organizma ispunjava Korisnik koji ima jednu ili više vrsta dugotrajnih oštećenja organizma, i to:

      – tjelesno oštećenje,

      – mentalno oštećenje,

      – intelektualno oštećenje,

      – osjetilno oštećenje ili

      – poremećaj iz autističnog spektra,

 i uz to ima teži ili teški invaliditet – oštećenje funkcionalnih sposobnosti.”

 

 

Članak 5.

           

U članku 23. stavku 1. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

“3) Korisnik nužnog smještaja Grada, koji pravo na nužni smještaj ostvaruje sukladno odluci kojom se uređuje davanje nužnih smještaja na korištenje,”

Dosadašnja točka 3. postaje točka 4.

 

 

Članak 6.

 

U članku 24. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

“Pravo na naknadu za troškove električne energije ostvaruje se na način da se Korisnik oslobađa od plaćanja računa pravnoj osobi koja je izvršila uslugu isporuke električne energije za iznos stvarne potrošnje električne energije, a najviše do iznosa utvrđenog u stavku 2. ovoga članka.”

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

 

 

Članak 7.

 

U članku 27. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

“1. javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda – besplatno korištenje do 5m3 varijabilnog dijela osnovne cijene vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda mjesečno po članu kućanstva,”.

 

 

Članak 8.

 

U članku 33. stavku 1. u točki c) broj “1.” i zarez brišu se.

 

 

Članak 9.

 

U članku 34. stavku 1. u točki c) broj “1.” i zarez brišu se.

 

 

Članak 10.

 

U članku 35. stavku 1. u točki c) broj “1.” i zarez brišu se.

 

 

Članak 11.

 

U članku 41. stavku 1. točka b) mijenja se i glasi:

“b) uvjet oštećenja organizma,”.

 

Članak 12.

 

U članku 47. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

“Za ostvarivanje prava na pomoć za nabavu školskih knjiga za učenike osnovne škole, gradski cenzus prihoda utvrđuje se u iznosu koji je za 75% viši od cenzusa prihoda utvrđenog u članku 9. stavku 1. ove Odluke.”

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

 

 

Članak 13.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/80
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 12. srpnja 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.