GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 18. srpnja 2018.

Godina V - broj 9.Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine broj” 94/13 i 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” broj 50/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. srpnja 2018. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
 te usluga
povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke

 

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada  te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/18) članak 11. mijenja se i glasi:

“Komunalni otpad od kućanstva prikuplja se u tipiziranim/standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima za prikupljanje komunalnog otpada volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara, 1.100 litara, 2.000 litara, 3.000 litara i 5.000 litara.

Komunalni otpad od pravnih osoba i fizičkih osoba-obrtnika prikuplja se u tipiziranim/standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima za prikupljanje komunalnog otpada volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara, 1.100 litara, 2.000 litara, 3.000 litara, 5.000 litara i 10.000 litara.

Otpadni papir, metal, plastika, staklo i tekstil prikupljaju se u tipiziranim/standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima za prikupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla ili tekstila volumena 240 litara, 1.100 litara, 2.000 litara, 3.000 litara, 5.000 litara i 10.000 litara.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, Davatelj usluge, ovisno o količini otpada iz stavka 3. ovoga članka, može donijeti odluku da je Korisnik na svom obračunskom mjestu za predaju otpada iz stavka 3. ovoga članka u obvezi koristiti plastične ili metalne spremnike drugih volumena.

Problematični otpad prikuplja se u tipiziranim/standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima za prikupljanje problematičnog otpada koji se nalaze u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu.

Krupni (glomazni) otpad prikuplja se u reciklažnom dvorištu i na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika.”

 

 

Članak 2.

 

Članak 40. mijenja se i glasi:

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 32/04 i 6/08) i Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 55/09).”

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/81
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 12. srpnja 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.