GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 18. srpnja 2018.

Godina V - broj 9.Na temelju odredbe članka 38., 39. i 40. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 47. stavka 1. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i12/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. srpnja 2018. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka

 

 

 

I.

 

Imenuje se DAVORKA GUŠTIN za ravnateljicu Dječjeg vrtića Rijeka.

 

 

II.

 

Mandat ravnateljice traje četiri godine, a teče od 1. rujna 2018. godine.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

Obrazloženje

  

Ravnateljici Dječjeg vrtića Rijeka, Davorki Guštin, istječe četverogodišnji mandat dana 31. kolovoza 2018. godine.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka objavilo je u Novom listu i na mrežnim stranicama Ustanove dana 3. lipnja 2018. godine javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Rijeka. Na natječaj su se prijavile dvije kandidatkinje: Davorka Guštin i Ingrid Čavić. Upravno vijeće utvrdilo je da su obje pristigle prijave pravovremene i potpune.

Upravno vijeće obavilo je razgovor sa kandidatkinjama prije donošenja konačnog prijedloga odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka.

Nakon razmatranja cjelokupne natječajne dokumentacije i obavljenih razgovora sa kandidatima Upravno vijeće je javnim glasovanjem jednoglasno utvrdilo prijedlog odluke da se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Rijeka imenuje Davorka Guštin.

Kandidatkinja Davorka Guštin iskazala je svekoliko poznavanje rada ustanove, spremnost na suradnju i promjene, snalaženje u rješavanju različitih problematika ustanove, a što je dokazala predanim radom te uspješnim vođenjem ustanove u prethodnom mandatu. Svojim radom i zalaganjem podigla je odgojno-obrazovni rad ustanove na višu razinu kontinuirano radeći i na usklađivanju organizacija rada ustanove sa Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja čime je postignuta veća kvaliteta odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

  

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana dostave ove Odluke.

 

KLASA: 021-05/18-01/59
URBROJ: 2170-01-16-00-18-4
Rijeka, 12. srpnja 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.