GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 18. srpnja 2018.

Godina V - broj 9.Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine“ broj 78/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradonačelnik Grada Rijeke, 6. lipnja 2018. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

 

 

 

Članak 1.

 

Imenuje se MARIJAN VUNDAĆ, voditelj – ravnatelj 1 Direkcije za opće i kadrovske poslove u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu, kao osoba zadužena za nepravilnosti.

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti su:

Telefon: 051/209-479

Fax: 051/209-480

e-mail: marijan.vundac@rijeka.hr.

 

 

Članak 2.

 

Osoba zadužena za nepravilnosti obavlja poslove sukladno odredbama Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (u daljnjem tekstu: Zakon) i na Zakonu utemeljenih propisa.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka dostavit će se Ministarstvu financija Republike Hrvatske.

 

 

Članak 4.

 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti (KLASA: 021-01/07-04/1; URBROJ: 2170/01-10-01-07-314) od 2. travnja 2007. godine.

 

 

Članak 5.

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/18-04/82
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1
Rijeka, 6. lipnja 2018.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.