GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 18. srpnja 2018.

Godina V - broj 9.Na temelju članka 1. stavka 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ broj 96/01), članka 12. stavka 3. Statuta javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici od 12. srpnja 2018. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o imenovanju članica Upravnog vijeća
javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku

 

 

 

I.

 

Za članice Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku od strane osnivača imenuju se:

         – LAURA MARCHIG

         – LARA BADURINA.

 

II.

 

Mandat članica Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja Upravnog vijeća.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/76
URBROJ: 2170-01-16-00-18-3
Rijeka, 12. srpnja 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.