GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 18. srpnja 2018.

Godina V - broj 9.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. srpnja 2018. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d.

 

 

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita u iznosu od 134.687.000,00 kuna, kod Erste&Steiermarkische bank d.d., za sufinanciranja projekta “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka”, pod sljedećim uvjetima:

 

Vrsta kredita:

dugoročni kunski kredit

Iznos kredita:

134.687.000,00 kuna

Kamatna stopa:

2.30 %, fiksno

Naknada za obradu

zahtjeva:

0,40% jednokratno, prije prvog korištenja

Naknada za rezervaciju

sredstava:

0% godišnje

Naknada za prijevremenu

otplatu kredita:

1,00% od iznosa prijevremeno vraćene glavnice

kredita

Krajnji rok korištenja

31. 12. 2023. godine

Rok otplate:

15 godina, bez počeka, po isteku roka korištenja

Dinamika otplate:

u jednakim tromjesečnim ratama

Dospijeće prve rate:

ožujak 2024. godine

Ukupna procijenjena cijena

kredita s kamatom i

naknadom:

31.591.192,66 kuna kamata + 538.748,00 kuna

jednokratna naknada

Instrument osiguranja

kredita:

obična zadužnica KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

 

Ostalo:

 

 

vođenje poslovanja preko ESB d.d. u dosadašnjim

volumenima, izdvajanje sredstava iz naknade za

razvoj potrebne za uredan povrat obveza po kreditu

na poseban račun u Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/77
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 12. srpnja 2018.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.