GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 18. srpnja 2018.

Godina V - broj 9.Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispr. i 123/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. srpnja 2018. godine, donijelo je

 

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
STATUTA GRADA RIJEKE

 

 

 

Članak 1.

 

U Statutu Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) u članku 18. stavku 3. i članku 98. riječi: “Službenim novinama Primorsko-goranske županije” zamjenjuju se riječima: “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

Članak 2.

 

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Obavljanje pojedinih poslova iz članka 26. ovoga Statuta Grad Rijeka može organizirati zajednički s drugim općinama i gradovima, a osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije. “

 

 

 

Članak 3.

 

U članku 29. stavku 1. podstavku 10. riječi: “dokumenata prostornog uređenja” zamjenjuju se riječima: “prostornih planova”.

 

 

 

Članak 4.

 

U članku 46. stavku 1. podstavku 7. riječi: “dokumente prostornog uređenja“ zamjenjuju se riječima: “prostorne planove”.

Podstavak 18. mijenja se i glasi:

“- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Grada Rijeke, čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna,”.

Podstavak 19. mijenja se i glasi:

“- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka iznad iznosa od 7.500.000,00 (sedam milijuna i petsto tisuća) kuna,”.

Iza podstavka 19. dodaje se novi podstavak 20. koji glasi:

“- odlučuje o davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka iznad iznosa od 7.500.000,00 (sedam milijuna i petsto tisuća) kuna,”.

Dosadašnji podstavci 20. – 25. postaju podstavci 21. – 26.

 

 

Članak 5.

 

U članku 51. stavak 3. mijenja se i glasi:

Većinom glasova svih članova Gradskog vijeća, Gradsko vijeće donosi i odluku o raspisivanju referenduma iz članka 32. ovoga Statuta kada su predlagatelji referenduma članovi Gradskog vijeća, Gradonačelnik ili većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke.         

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

“Odluku o raspisivanju referenduma iz članka 64. stavka 6. ovoga Statuta Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.”

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

 

 

 

Članak 6.

 

U članku 52. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća, odbora i drugih radnih tijela Gradskog vijeća.“

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

 

 

 

Članak 7.

 

Članak 58. mijenja se i glasi:

“Gradonačelnik:

– utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,

– donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima,

– daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

– predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,

– odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna,

– izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

– upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Rijeke, kao i prihodima i rashodima Grada Rijeke u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Grada Rijeke,

– odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Grada Rijeke čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna,

– odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka do iznosa od 7.500.000,00 (sedam milijuna i petsto tisuća) kuna,

– odlučuje o davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka do iznosa od 7.500.000,00 (sedam milijuna i petsto tisuća) kuna,

– utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i udjela Grada Rijeke u trgovačkim društvima kojih je Grad Rijeka osnivač,

– imenuje i razrješava predstavnike Grada Rijeke u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je Grad Rijeka osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

– usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada Rijeke u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga te nadzire zakonitost njihovog rada,

– imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada Rijeke,

– odgovara za zakonitost rada upravnih tijela Grada Rijeke,

– odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih kontrola (financijsko upravljanje i kontrole te unutarnja revizija) u Gradu Rijeci,

– podnosi Gradskom vijeću odgovarajuća izvješća,

– obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

– zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,

– odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Grada Rijeke,

– obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovim Statutom, općim aktima Grada Rijeke ili drugim propisima.

 

O danim suglasnostima za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza iz stavka 1. podstavka 9. i 10. ovoga članka Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću polugodišnja izvješća.

 

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 12. ovoga članka, Gradonačelnik je dužan objaviti u prvom broju “Službenih novina Grada Rijeke” koji slijedi nakon donošenja te odluke.  

 

 

Članak 8.

 

U članku 64. stavak 2. mijenja se i glasi:

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:

– 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Rijeke,

– 2/3 članova Gradskog vijeća.

U stavku 4. riječi: 12 mjeseci” zamjenjuju se riječima: šest mjeseci”.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.

 

 

Članak 9.

 

U članku 69. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Upravna tijela, u okviru prava i dužnosti Grada Rijeke, pripremaju prijedloge odluka i drugih općih akata, neposredno izvršavaju provođenje općih i pojedinačnih akata koje donose Gradsko vijeće i Gradonačelnik, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, poduzimaju mjere za koje su ovlaštena općim aktima Gradskog vijeća te obavljaju i druge poslove.”

 

 

Članak 10.

 

U članku 82. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati:

– 10% birača upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora,

članovi Gradskog vijeća sukladno odredbama Poslovnika Gradskog vijeća o podnošenju prijedloga akata,

– radna tijela Gradskog vijeća, i

– Gradonačelnik. “  

 

 

 

Članak 11.

 

U članku 92. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Na prijedlog Gradonačelnika, Gradsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut Grada Rijeke, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.”

 

 

Članak 12.

 

U članku 99. stavku 2. riječ: “domaćina” zamjenjuje se riječju: “gospodara”.

 

 

 

Članak 13.

 

Članak 101. mijenja se i glasi:

“Prihodi Grada Rijeke su: gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,

– prihodi od stvari u vlasništvu Grada Rijeke i imovinskih prava,

– prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada Rijeke odnosno u kojima Grad Rijeka ima udjele ili dionice,

– prihodi od naknade za koncesije,

– novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Grad Rijeka propisuje u skladu sa zakonom,

– udio u zajedničkom porezu u skladu sa zakonom,

– sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,

– drugi prihodi u skladu sa zakonom.”

 

Članak 14.

 

Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i propise da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Statuta Grada Rijeke.

 

 

Članak 15.

 

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/60
URBROJ: 2170-01-16-00-18-4
Rijeka, 12. srpnja 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.