GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 18. srpnja 2018.

Godina V - broj 9.Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. srpnja 2018. godine, donijelo je

 

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva
na području grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

U Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) iza članka 4. dodaje se novi članak 4.a koji glasi:

“Članak 4.a

Korisnici mjera, koje sukladno zakonskim propisima predstavljaju potporu male vrijednosti, ne mogu biti gospodarski subjekti koji djeluju u sektorima koji su isključeni iz područja primjene Uredbe iz članka 1. stavka 2. ovoga Programa, i to:

(a) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000 (1),

(b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda,

(c) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:

– ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju navedeni poduzetnici,

– ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače,

(d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću,

(e) potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.”

 

 

 

Članak 2.

 

Članak 7. mijenja se i glasi:

“Mjere iz područja Programa “Jačanje konkurentnosti poduzetnika” utvrđuju se kako slijedi:

1.1.

Mjera

Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa

Ciljevi

Stvaranje povoljnijih uvjeta za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom, certificiranje sukladnosti proizvoda i usluga prema međunarodno priznatim standardima i normama

Nositelj

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada

Provedba

Sredstva se dodjeljuju za troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom kao i postupka recertifikacije u visini od 50% od iznosa opravdanih troškova (bez PDV-a)

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500,00 kuna, a najviši 15.000,00 kuna

 

1.2.

Mjera

Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga

Ciljevi

Povećanje prepoznatljivosti i atraktivnosti proizvoda i/ili usluga, odnosno povećanje njihove vrijednosti na tržištu

Nositelj

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada.

Provedba

Sredstva se dodjeljuju za troškove definiranja vizualnog identiteta (logotipa, naziva i tipografije), kreiranja strategije razvoja brenda i provedbe medijske kampanje u visini od 50% od iznosa opravdanih troškova (bez PDV-a)

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 2.000,00 kuna, a najviši 15.000,00 kuna

 

1.3.

Mjera

Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata

Ciljevi

Poticaj gospodarskim subjektima na udruživanje u svrhu nastajanja višeg stupnja finalizacije zajedničkog proizvoda ili usluge

Nositelj

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Klasteri – subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište na području grada ili udruge čija je svrha promicanje gospodarskih interesa njihovih članica koje:

a) imaju sjedište na području grada

b) imaju barem jednu članicu sa sjedištem na području grada

Provedba

Sredstva se dodjeljuju za troškove izrade studije opravdanosti osnivanja udruga (klastera), izrade plana i programa rada, izrade dizajna zajedničkog proizvoda, promociju zajedničkog proizvoda ili usluge, ulaganja u razvoj i nabavu novih tehnologija (uključujući transfer tehnologije), ispitivanja, atestiranja i zaštite proizvoda, uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, obrazovanja i usavršavanja voditelja udruga (klaster menadžera) te operativne troškove voditelja udruga (klastera) u visini od 50% pojedinog troška (bez PDV-a)

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 10.000,00 kuna, a najviši 50.000,00 kuna

Uvjet za ostvarenja prava na subvenciju za operativne troškove voditelja je da voditelj udruge (klastera) ima prebivalište na području grada  

Operativni troškovi voditelja udruga (klastera) subvencioniraju se najdulje 2 godine uzastopno

Izuzeće

Ako prijavitelj ostvari subvenciju u okviru ove mjere, neće moći koristiti subvenciju za isti trošak po drugim mjerama subvencioniranja iz ovoga Programa

 

1.4.

Mjera

Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje

Ciljevi

Poticaj poduzetnicima na uvođenje informacijskih sustava i aplikacija u procese odlučivanja, upravljanja i promocije te informatizaciju poslovnih procesa koji dovode do povećanja efikasnosti u poslovanju (marketing informacijski sustav, FLEET management, Business inteligence sustavi, poslovni softveri, dizajn i izrada mrežnih stranica te sve vrste web i mobilnih aplikacija)

Nositelj

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada

Provedba

Sredstva se dodjeljuju za troškove uvođenja informacijskih sustava i aplikacija te informatizaciju poslovnih procesa u visini od 50% od iznosa opravdanih troškova (bez PDV-a)

U opravdane troškove ulaze i troškovi nabave elektroničke i informatičke opreme koja čini cjelinu sa softverskim rješenjima kako je opisano u ciljevima mjere

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 2.000,00 kuna, a najviši 20.000,00 kuna

Izuzeće

Troškovi nabavke samo hardverskih komponenti elektroničkih uređaja, održavanja i/ili hostinga te troškovi komunikacijske opreme (pametni telefoni, pametni satovi, smart home) i multimedije (tv uređaji, media player-i, prijenosna multimedija) nisu prihvatljivi

 

1.5.

Mjera

Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna

Ciljevi

Poticaj poduzetnicima u implementaciji industrijskog dizajna za oblikovanje novih i unapređenje postojećih proizvoda

Nositelj

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada

Provedba

Sredstva se dodjeljuju za troškove nabave i implementacije industrijskog dizajna u novi ili unaprijeđeni proizvod, u visini od 50% troškova (bez PDV-a)

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 5.000,00 kuna, a najviši 30.000,00 kuna

 

1.6.

Mjera

Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme

Ciljevi

Poticanje proizvodnje, povećanje konkurentnosti proizvoda i usluga ulaganjem u nove tehnološki naprednije strojeve i opremu, poticanje razvojnog istraživanja te unapređenje tehnoloških postupaka u svrhu zaštite okoliša

Nositelj

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada i koji su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti registrirani za obavljanje djelatnosti Prerađivačke industrije, područje C od odjeljka 10 do 31. Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije otpada, područje E od odjeljka 36 do 39, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, područje M, Odjeljak 72., Skupina 72.1.

Korisnici u dijelu ove mjere (za nabavu i ugradnju opreme) mogu biti subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada neovisno o registraciji temeljem Nacionalne klasifikacije djelatnosti

Provedba

Korisnicima koji su registrirani za gore navedene djelatnosti Prerađivačke industrije sredstva se dodjeljuju za troškove nabave i ugradnje te najma novih strojeva i opreme (strojevi i oprema za proizvodnju, obradu i doradu, tehnološki napredniji strojevi i oprema koji korisniku podižu kvalitetu proizvoda) u visini od 50% od iznosa opravdanih troškova (bez PDV-a). Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 5.000,00 kuna, a najviši 70.000,00 kuna.

Ostalim korisnicima sredstva se dodjeljuju za troškove nabave i ugradnje te najma nove opreme (sve djelatnosti prema NKD-u osim prethodno navedene) u visini od 50% od iznosa opravdanih troškova (bez PDV-a). Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 2.000,00 kuna, a najviši 20.000,00 kuna

Izuzeće

Troškovi nabave velikih radnih strojeva u području građevinarstva i transporta (strojevi za iskope i zemljane radove, strojevi za prijevoz i prijenos tereta, strojevi za bušenje, strojevi za ravnanje i nabijanje zemlje te završne radove), troškovi nabave i najma prijevoznih sredstava te ulaganja u poljoprivredne strojeve i opremu nisu prihvatljivi

 

1.7.

Mjera

Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika

Ciljevi

Poticaj povećanju broja gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti

Nositelj

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada

Poduzetnikom početnikom smatra se gospodarski subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od dvije godine do dana podnošenja prijave na javni poziv iz članka 14. stavka 1. ovoga Programa

Provedba

Sredstva se dodjeljuju za troškove pri pokretanju gospodarske aktivnosti za nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebnu izobrazbu te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta tvrtke u visini od 80% od iznosa opravdanih troškova (bez PDV-a)

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 2.000,00 kuna, a najviši 30.000,00 kuna

Izuzeće

Troškovi za kupnju vozila, najma poslovnog prostora, troškovi osnivanja odnosno registracije i osnivački kapital za trgovačka društva nisu prihvatljivi

Ako prijavitelj ostvari subvenciju u okviru ove mjere, neće moći koristiti subvenciju za isti trošak po drugim mjerama subvencioniranja iz ovoga Programa

 

1.8.

Mjera

Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije

Ciljevi

Cilj ove mjere je povećati broj prijava projekata za financiranje iz fondova EU od strane subjekata malog gospodarstva

Nositelj

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada

Provedba

Sredstva se dodjeljuju za troškove savjetodavnih usluga pri izradi projektne prijave: priprema i analiza sadržaja projekta (ciljne grupe, dionici, analiza sektora), analiza problema, osmišljavanje ciljeva i očekivanih rezultata projekta te ostvarivih indikatora rezultata, finalizacija logičke matrice, izrada concept note-a, razrada aktivnosti i radnih paketa, identifikacija projektnih partnera, popunjavanje obrazaca prijave i priprema popratne dokumentacije za prijavu na natječaj u visini od 50% od iznosa opravdanih troškova (bez PDV-a)

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 3.000,00 kuna, a najviši 30.000,00 kuna

 

1.9.

Mjera

Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnih proizvoda ili usluga

Ciljevi

Potaknuti razvoj inovacija i tržišne uspješnosti novih ili bitno izmijenjenih proizvoda i/ili usluga koje nositeljima inovacijskog procesa pružaju konkurentnu prednost na tržištu

Nositelji

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo i Zaklada FIPRO

Korisnici

Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada

Provedba

Dodjela nepovratnih subvencija nositeljima inovacijskog procesa čiji poslovni koncepti pokazuju tržišni potencijal, a sve u skladu s pravilima Zaklade FIPRO

Sredstva se dodjeljuju za troškove razvoja ideje, izrade prototipa, izrade plana komercijalizacije inovacije ili savjetodavne usluge pri izradi plana komercijalizacije inovacije, testne primjene te troškove podnošenja prijave za zaštitu intelektualnog vlasništva kod Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, u visini od 80% od iznosa opravdanih troškova (bez PDV-a)

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 35.000,00 kuna, a najviši 70.000,00 kuna

 

 

 

Članak 3.

 

U članku 8. stavku 1. u točki 2.2. tekst u koloni “Provedba” mijenja se i glasi:

“Sufinanciranje troškova opreme i materijala potrebnog za rad zadruga, najviše do 3.000,00 kuna. Sufinanciranje troškova predavača iz područja industrijskog dizajna, a najviše 1.500,00 kuna”.

U točki 2.3. u koloni „Provedba“ druga rečenica mijenja se i glasi:

“Potpora za prezentaciju poslovnih ideja i rješenja pojedinaca i timova koji su prošli program inkubacije, na događanjima međunarodne startup scene na temelju preporuka Programskog vijeća Startup inkubatora Rijeka”.

Točke 2.4., 2.5., 2.6. i 2.7. mijenjaju se i glase:

 

“2.4.

Mjera

Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika

Ciljevi

Poticaj poduzetnicima za usavršavanje zaposlenika radi postizanja konkurentne prednosti i zadržavanje stručne osposobljenosti zaposlenika

Nositelj

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada

Provedba

Sredstva se dodjeljuju za troškove stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika subjekata malog gospodarstva kroz formalne i neformalne oblike osposobljavanja (tečajevi, seminari, savjetovanja, radionice) kojima se osigurava kontinuirano podizanje stručnih znanja zaposlenika od značaja za obavljanje poslova njihova radnog mjesta u visini od 50% od iznosa opravdanih troškova (bez PDV-a)

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000,00 kuna, a najviši 15.000,00 kuna

Izuzeće

Troškovi nastali u okviru formalnog obrazovanja (u nekoj obrazovnoj ustanovi prema definiranom nastavnom planu i programu) kojima se stječu srednjoškolska ili akademska zvanja nisu prihvatljivi

 

2.5.

Mjera

Promicanje deficitarnih zanimanja

Ciljevi

Poticaj učenicima za odabir deficitarnih zanimanja te nezaposlenim osobama na prekvalifikaciju

Nositelji

Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Udruženje obrtnika Rijeka, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska gospodarska komora i Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo i Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Korisnici

Učenici, nezaposlene osobe

Provedba

Financijsko i organizacijsko podupiranje aktivnosti usmjerenih na promicanja izbora deficitarnih zanimanja, upoznavanje korisnika s programima i mjerama nadležnih tijela i potpornih institucija na području poticanja odabira deficitarnih zanimanja

 

2.6.

Mjera

Info-poduzetnik

Ciljevi

Dostava neposrednih i pravovremenih informacija od interesa za poduzetnike

Nositelj

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Gospodarski subjekti, bez obzira na veličinu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada

Provedba

Slanje informacija putem informativnih kanala te informacijskih sustava Grada

 

2.7.

Mjera

Organizacija tematskih susreta

Ciljevi

Povezivanje gospodarskih subjekata kroz teme od zajedničkog interesa te sa specijalistima iz pojedinih područja od interesa za sudionike susreta

Nositelj

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Gospodarski subjekti, bez obzira na veličinu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada

Provedba

Organiziranje kongresa, konferencija, skupova i drugih događanja koja mogu doprinijeti razmjeni znanja i iskustava sudionika, njihovoj promociji te usvajanju novih spoznaja bitnih za tržišno poslovanje

 

 

 

Članak 4.

 

U članku 9. stavku 1. točka 3.2. briše se.

 

 

Članak 5.

 

U članku 10. stavku 1. točka 4.1. mijenja se i glasi:

“4.1.

Mjera

Program: “Poduzetnički i tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubatori”

Ciljevi

Povećanje konkurentnosti, povećanje broja novoosnovanih gospodarskih subjekata i povećanje stope preživljavanja malih i srednjih poduzetnika

Nositelj

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo u suradnji s Riječkom razvojnom agencijom Porin d.o.o.

Korisnici

Subjekti malog gospodarstva koji se smatraju poduzetnikom – početnikom prema Odluci o korištenju usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke te mali i srednji poduzetnici koji su u fazi razvoja novih/poboljšanih proizvoda i u procesu komercijalizacije inovacija sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada

Provedba

Pružanje usluga korištenja inkubatora, povoljniji prostorni uvjeti u razdoblju “odrastanja“ prema Odluci o korištenju usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke te korištenje naprednih tehnologija za unapređenje poslovanja sukladno utvrđenim uvjetima o radu tehnološko -edukacijskog poduzetničkog inkubatora

 

 

Članak 6.

 

Članak 14. mijenja se i glasi:

“Za provedbu mjera iz ovoga Programa, koje sukladno zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, Gradonačelnik odnosno nositelj provedbe pojedine mjere koji je utvrđen u ovome Programu raspisuje javni poziv.

Javni poziv koji raspisuje Gradonačelnik objavljuje se na web stranici Grada www.rijeka.hr, a obavijest o objavljenom javnom pozivu obznanjuje se i u dnevnom tisku. Poduzetnicima koji su uključeni u sustav informiranja uspostavljen od strane Grada za potrebe informiranja poduzetnika i koji su iskazali interes za dobivanje informacija o javnim pozivima, obavijest o objavljenom javnom pozivu upućuje se i putem tog sustava.

Javnim pozivom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se trajanje javnog poziva, način podnošenja prijava te uvjeti, administrativni i kvalitativni kriteriji za dodjelu potpora male vrijednosti. Pri određivanju kvalitativnih kriterija ocjenjivanja dostavljenih prijava posebno će se uzeti u obzir sukladnost ciljevima utvrđenim strateškim razvojnim dokumentima, utjecaj na zapošljavanje i povećanje konkurentnosti riječkog gospodarstva.

Javni poziv koji raspisuje nositelj provedbe pojedine mjere koji je utvrđen u ovome Programu objavljuje se i provodi na način utvrđen posebnim aktima.

Dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje Odjel odnosno nositelj provedbe pojedine mjere koji je utvrđen u ovome Programu sukladno odredbama propisa o potporama male vrijednosti.

Na osnovu provedenog javnog poziva iz stavka 2. ovoga članka i ocjene dopuštenosti potpore iz stavka 5. ovoga članka, Gradonačelnik na prijedlog Odjela dodjeljuje potporu male vrijednosti.

Na osnovu provedenog javnog poziva iz stavka 4. ovoga članka i ocjene dopuštenosti potpore iz stavka 5. ovoga članka, nositelj provedbe pojedine mjere koji je utvrđen u ovome Programu dodjeljuje potporu male vrijednosti.”

 

 

Članak 7.

 

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/82
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 12. srpnja 2018.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.