GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 18. srpnja 2018.

Godina V - broj 9.Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. srpnja 2018. godine, donijelo je

 

 

 

Godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke
s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

 

 

 

 

Slijedom Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2020. godine, utvrđuje se godišnji plan aktivnosti za 2018. godinu.

 

Tijekom 2018. godine potrebno je:

1. Izvršiti usklađivanje sa Zakonom o sustavu civilne zaštite i podzakonskim aktima u području civilne zaštite, a osobito:

– donijeti plan vježbi civilne zaštite;

– imenovati koordinatore na lokacijama;

2. Uputiti javni poziv građanima na dragovoljno uključivanje u postrojbu civilne zaštite grada Rijeke;

3. Donijeti Procjenu rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke u skladu sa Smjernicama za izradu procjena od velikih nesreća za područje Primorsko-goranske županije;

4. Provoditi zajedničko osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina na području grada Rijeke i tima za spašavanje iz ruševina;

 5. Provoditi zajedničko osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene na području grada Rijeke i tima za logistiku;

6. Nastaviti s procesom dostavljanja izvoda iz Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke i Plana zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke te potpisivanje Ugovora o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća s navedenim pravnim osobama;

7. Nastaviti sufinancirati programske aktivnosti u dosadašnjim iznosima pravnih osoba koje nisu obuhvaćene Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke, a koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti (Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka i Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa – Grupa potražnih pasa Rijeka), kao i onih kojima zaštita i spašavanje nisu redovna djelatnost (Pilotski klubKrila Kvarnera“);

8. Nastaviti provoditi tekuće i investicijsko održavanje skloništa na dosadašnjoj razini;    

9. Sudjelovati u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa.  

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/84
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 12. srpnja 2018.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

 

Financijski učinci Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za trogodišnje razdoblje