GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. svibnja 2018.

Godina V - broj 8.            Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 24. svibnja 2018. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta

 

Članak 1.

 

            Grad Rijeka zadužit će se putem dugoročnog kredita do iznosa od 35.000.000,00 kuna kod ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3A, za realizaciju kapitalnog projekta – K102150 Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić, planiranog u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 11/17).

Članak 2.

 

Kredit iz članka 1. ove Odluke koristit će se pod sljedećim uvjetima:

 

Vrsta kredita:                                                 Dugoročni kredit u kunama

 

 Iznos glavnice kredita:                                   Do 35.000.000,00 kuna

 

 Način i rok korištenja kredita:                        Sukcesivno (u mjesečnim tranšama) u roku od 24 mjeseca od sklapanja ugovora o kreditu

 

 Poček:                                                            12 mjeseci, nakon iskorištenja kredita

 

 Rok otplate kredita:                                        14 godina, nakon isteka počeka

 

 Način otplate glavnice kredita:                      U 168 jednakih mjesečnih rata, pri čemu je dospijeće prve rate 31. srpnja 2021. godine

 Kamatna stopa (interkalarna, u počeku

 i u periodu otplate):                                        1,59% godišnje, fiksna

 

 Obračun kamate:                                           Mjesečno, na zadnji dan svakog mjeseca

 

 Metoda obračuna kamate:                             Proporcionalna metoda na temelju stvarnog broja dana u kamatnom razdoblju i 360 dana u godini

 

 Efektivna kamatna stopa:                              1,63% godišnje

 

 Ukupan trošak kamata (za vrijeme

 korištenja, počeka i otplate):                          5.202.573,18 kuna

 

 Naknada za obradu kredita:                          Nema

 

 Naknada za rezervaciju sredstava:               Nema

 

Instrumenti osiguranja kredita:                       Jedna (1) izjava sukladno članku 214. Ovršnog zakona (zadužnica) Grada Rijeke na iznos glavnice kredita, s pripadajućim naknadama, troškovima i kamatama, potvrđena kod javnog bilježnika.

 

Članak 3.

 

            Grad Rijeka će s ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka sklopiti ugovor o kreditu pod uvjetima iz članka 2. ove Odluke, po dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske sukladno članku 87. Zakona o proračunu.

 

Članak 4.

 

            Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje ugovora iz članka 3. ove Odluke.

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/18-01/55

URBROJ: 2170-01-16-00-18-3

Rijeka, 24. svibnja 2018.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

 

 Andrej Poropat, v.r.