GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. svibnja 2018.

Godina V - broj 8.            Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 24. svibnja 2018. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata

 

 

Članak 1.

 

            Grad Rijeka zadužit će se putem dugoročnog kredita do iznosa od 123.629.955,00 kuna za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih u članku 3. ove Odluke i planiranih u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 11/17) kod ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3A.

 

Članak 2.

 

            Kredit iz članka 1. ove Odluke koristit će se pod sljedećim uvjetima:

 

Vrsta kredita:                                                 Dugoročni kredit u kunama

 

Iznos glavnice kredita:                                    Do 123.629.955,00 kuna

Način i rok korištenja kredita:                         Sukcesivno (u mjesečnim tranšama) u roku od 18 mjeseci od sklapanja ugovora o kreditu

Poček:                                                             18 mjeseci, nakon iskorištenja kredita

Rok otplate kredita:                                         14 godina, nakon isteka počeka

Način otplate glavnice kredita:                       U 168 jednakih mjesečnih rata, pri čemu je dospijeće prve rate 31. srpnja 2021. godine

Kamatna stopa (interkalarna, u počeku

i u periodu otplate)                                         1,59% godišnje, fiksna

 

Obračun kamate:                                            Mjesečno, na zadnji dan svakog mjeseca

 

Metoda obračuna kamate:                              Proporcionalna metoda na temelju stvarnog broja dana u kamatnom razdoblju i 360 dana u godini

Efektivna kamatna stopa:                              1,63% godišnje

 

Ukupan trošak kamata (za vrijeme

korištenja, počeka i otplate):                           18.859.152,58 kuna

 

Naknada za obradu kredita:                           Nema

 

Naknada za rezervaciju sredstava:                Nema

 

Instrumenti osiguranja kredita:                       Jedna (1) izjava sukladno članku 214. Ovršnog zakona (zadužnica) Grada Rijeke na iznos glavnice kredita, s pripadajućim naknadama, troškovima i kamatama, potvrđena kod javnog bilježnika.

Članak 3.

 

Kreditnim sredstvima iz članka 2. ove Odluke financirat će se realizacija sljedećih kapitalnih projekata Grada Rijeke:

– K117638 Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt,

– K136250 Energetska obnova PPO Kvarner,

– K136255 Energetska obnova PPO Krnjevo,

– K136256 Energetska obnova PPO Podmurvice,

– K136257 Energetska obnova PPO Potok,

– K136258 Energetska obnova PPO Veseljko,

– K136259 Energetska obnova OŠ Pećine,

– K136260 Energetska obnova OŠ Podmurvice,

– K136261 Energetska obnova OŠ Škurinje,

– K136268 Energetska obnova OŠ Kozala,

– K136280 Energetska obnova OŠ Ivana Zajca,

– K136282 Energetska obnova OŠ Gelsi.

 

Članak 4.

 

            Grad Rijeka će s ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka sklopiti ugovor o kreditu pod uvjetima iz članka 2. ove Odluke, po dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske sukladno članku 87. Zakona o proračunu.

 

Članak 5.

 

            Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje ugovora iz članka 4. ove Odluke.

 

Članak 6.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/18-01/55

URBROJ: 2170-01-16-00-18-2

Rijeka, 24. svibnja 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

  

Predsjednik

Gradskog vijeća

 

Andrej Poropat, v.r.