GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. svibnja 2018.

Godina V - broj 8.            Na temelju članka 91. stavka 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) te članaka 15. i 18. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13-pročišćeni tekst i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. svibnja 2018. godine, donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

I.

 

            Tihomir Čordašev razrješuje se dužnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

II.

 

            Do izbora novog predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke imati će potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke Oskar Skerbec.

 

III.

 

            Danom stupanja na snagu ove Odluke Tihomiru Čordaševu prestaju prava na temelju obavljanja dužnosti predsjednika Gradskog vijeća.

 

IV.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Rijeke.

 

KLASA: 021-05/18-01/37

URBROJ: 2170-01-16-00-18-2

Rijeka, 24. svibnja 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

  

Predsjednik

Gradskog vijeća

 

Tihomir Čordašev, v.r.