GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. svibnja 2018.

Godina V - broj 8.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr., 25/13 – pročišćeni tekst i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. svibnja 2018. godine, donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o razrješenju članice i izboru člana Odbora za kulturu

Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

I.

            Razrješuje se Jana Sertić dužnosti članice Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

II.

            Za člana Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Zoran Paulić.

 

III.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/43

URBROJ: 2170-01-16-00-18-2

Rijeka, 24. svibnja 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

 

 

 

Predsjednik

Gradskog vijeća

 

Tihomir Čordašev, v.r.