GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. svibnja 2018.

Godina V - broj 8.             Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) i članka 42. i članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr., 25/13 – pročišćeni tekst i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. svibnja 2018. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o pristupanju Grada Rijeke

Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini

 

Članak 1.

 

            Grad Rijeka pristupa Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.

 

Članak 2.

 

            Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke da potpiše Pristupnicu o pristupanju Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, koja čini sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

            Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/18-01/34

URBROJ: 2170-01-16-00-18-4

Rijeka, 24. svibnja 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednik

Gradskog vijeća

 

Andrej Poropat, v.r.

  

 

Prilozi:

Pristupnica (DOC, 2mb)