GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. svibnja 2018.

Godina V - broj 8.            Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini (“Narodne novine” broj 7/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. svibnja 2018. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane

funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2018. godini

 

I.

 

            Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji, mjerila i način financiranja decentralizirane funkcije odnosno rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2018. godini (u daljnjem tekstu: osnovne škole).

            Rashodi  iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se u okviru bilančnih prava utvrđenih Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini (“Narodne novine” broj 7/18).

 

II.

 

U Proračunu Grada Rijeke se u okviru bilančnih prava iz točke I. stavka 2. ove Odluke osiguravaju sredstva u ukupnom iznosu od 17.686.813,00 kuna, od čega se iznos od:

 • 14.391.377,00 kn odnosi na:
 • materijalne i financijske rashode u okviru Razdjela 004 te na
 • rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (u daljnjem tekstu: tekuće i investicijsko održavanje) u okviru Razdjela 017,
 • 3.295.436,00 kuna odnosi na:
 • rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u okviru Razdjela 004 te na
 • rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u okviru Razdjela 017.

 

Rashodi za materijalne i financijske rashode

 

III.

            Materijalni i financijski rashodi obuhvaćaju rashode nužne za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.

 

IV.

 

Kriterij i mjerilo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola je prosječni iznos ostvarenja svih materijalnih i financijskih rashoda po pojedinoj školi u razdoblju od 2013. do 2017. godine.

Izuzetno od odredbe  stavka 1. ove točke, iznos za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centra za autizam Rijeka utvrđuje se sukladno procjeni godišnjih materijalnih i financijskih rashoda.

Materijalni i financijski rashodi financiraju se školama sukladno Pravilniku kojim se uređuje proračunsko računovodstvo i računski plan, odnosno prema ekonomskoj klasifikaciji, u okviru skupine računa 32 – Materijalni rashodi i 34 – Financijski rashodi.

Na temelju kriterija i mjerila iz stavka 1. ove točke, raspored godišnjih sredstava za materijalne i financijske rashode po osnovnim školama utvrđuje se u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

 

V.

 

            Prilikom raspodjele financijskih sredstava iz točke IV. ove Odluke, raspoloživi godišnji iznos sredstava osnovne škole su dužne rasporediti na materijalne i financijske rashode, a koji uključuju sljedeće:

 1. rashode za energente (električna energija, centralno grijanje s toplom vodom, lož ulje i plin) koje osnovna škola koristi za grijanje, pogon školskih postrojenja i rasvjetu za odvijanje redovitog nastavnog plana i programa,
 2. rashode za prijevoz učenika sukladno zakonu kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi,
 3. rashode za zakupninu za zakupljeni prostor i opremu, kada je to nužno za ostvarivanje redovitog nastavnog plana i programa osnovne škole,
 4. rashode za pedagošku dokumentaciju za početak i kraj školske godine, prema posebnom popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja,
 5. rashode za obvezne godišnje zdravstvene preglede zaposlenika sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita pučanstva od zaraznih bolesti,
 6. rashode za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja koji uključuju:
 • periodične preglede i kontrolna ispitivanja te servisiranje vatrogasnih aparata,
 • ispitivanje aparata i oruđa s povećanim opasnostima,
 • izradu procjene opasnosti i odgovarajućih planova prema propisima kojima se regulira zaštita na radu i zaštita od požara,
 • ispitivanje hidrantske unutarnje mreže,
 • pregled ispravnosti i servisiranje kotlovnica, toplinskih podstanica, klima uređaja, AKU stanice i ostalih sustava centralnog grijanja prije početka sezone grijanja,
 • ispitivanje električnih instalacija,
 • ispitivanje gromobranskih instalacija,
 • ispitivanje sustava za dojavu požara,
 • ispitivanje tipkala za daljinsko iskapčanje napajanja,
 • ispitivanje panik rasvjete,
 • mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zraku,
 • ispitivanje svih ostalih aparata i uređaja,
 • redovni pregled uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova,
 1. rashode za odvoz komunalnog otpada,
 2. rashode za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, te sve druge propisane  i nužne rashode za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.

U okviru materijalnih i financijskih rashoda iz stavka 1. ove točke, osnovne škole ne mogu planirati sredstva za namjenu koja je utvrđena u točci VI. i VII. ove Odluke.

 

Tekuće i investicijsko održavanje

 

VI.

 

            Tekuće i investicijsko održavanje obuhvaća sredstva za tekuće održavanje građevina te za hitne intervencije, tekuće popravke i otklanjanje nedostataka utvrđenih od strane ovlaštenih pravnih osoba i drugih nadležnih tijela, a koja se planiraju u okviru financijskog plana Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Za sve radove koji nisu obuhvaćeni Planom iz točke VII. ove Odluke osnovne škole su dužne podnijeti prijavu Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.

 

 

VII.

 

Škola je dužna prijaviti svoje potrebe za investicijskim održavanjem građevina Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Na temelju prijava osnovnih škola u smislu stavka 1. ove točke, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom ocjenjuje opravdanost iskazanih potreba i izrađuje Prijedlog plana rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke.

            Plan iz stavka 2. ove točke donosi Gradonačelnik Grada Rijeke.

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

 

VIII.

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini obuhvaćaju sredstva nužna za realizaciju kapitalnih projekata.

Plan rashoda iz stavka 1. ove točke utvrđuje se u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 2.).

 

IX.

 

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini utvrđuje se temeljem stvarnog stanja utvrđenog od strane stručnih službi Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom odnosno u skladu s prijavljenim potrebama škola.

Osnovna škola do zaključno 31. listopada tekuće godine prijavljuje za sljedeću godinu svoje potrebe:

– za kapitalnom gradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom građevina za čije je ostvarivanje potrebito višegodišnje ulaganje, Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom,

– za nabavom proizvedene dugotrajne imovine, Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom i/ili Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo.

 

X.

 

            Osnovne škole planiraju i realiziraju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utvrđene Planom rashoda iz stavka 2. točke VIII. ove Odluke.

 

Završne odredbe

XI.

            Svaki rashod i izdatak koji se financira na temelju ove Odluke mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

 

XII.

            Ravnatelj osnovne škole odgovoran je za točnost, pravovremenost i istinitost iskazanih podataka za rashode koji se financiraju na temelju ove Odluke te za namjensko trošenje tih sredstava. 

 

XIII.

 

Osnovne škole obvezno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 11/17) te zakonske odredbe o proračunskom računovodstvu.

 

XIV.

Ako se građevinama i/ili opremom zajedno koriste osnovna škola i druga ustanova, obvezne su sklopiti sporazum o razgraničenju materijalnih i financijskih rashoda.

            Sporazumom se utvrđuje nositelj rashoda, kriteriji za razgraničavanje rashoda te rokovi obračuna i način plaćanja.

 

XV.

            Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/18-01/51

URBROJ: 2170-01-16-00-18-2

Rijeka, 24. svibnja 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE  

 

Predsjednik

Gradskog vijeća

Andrej Poropat, v.r.


Prilog 1.

Prikaz bilanciranih sredstava za materijalne i financijske rashode osnovnih škola Grada Rijeke u 2018. godini

Prilog 2.

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2018. godini