GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. svibnja 2018.

Godina V - broj 8.            Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. svibnja 2018. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjeni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka

od roditelja-korisnika usluga 

 

 

Članak 1.

 

            U Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/15) u članku 3. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

          “- 10 satni program (cjelodnevni boravak),”.

 

Članak 2.

            Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 021-05/18-01/45

URBROJ: 2170-01-16-00-18-2

Rijeka, 24. svibnja 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

 Predsjednik

Gradskog vijeća

 

Andrej Poropat, v.r.