GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. svibnja 2018.

Godina V - broj 8.      Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i  15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 24. svibnja 2018. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna

Grada Rijeke za 2018. godinu

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu (“Službene novine Grada Rijeke”broj 11/17), članak 36. mijenja se i glasi:

“Tekuće otplate glavnice duga iskazane u Računu financiranja Proračuna u iznosu od 44.329.664,00 kuna te pripadajuće kamate u iznosu od 10.997.800,00 kuna, iskazane u Razdjelu 002 Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Razdjelu 004 Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Razdjelu 005 Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Razdjelu 006 Odjel gradske uprave za kulturu, Razdjelu 007 Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu i Razdjelu 017 Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Grad se u 2018. godini može dugoročno zadužiti do iznosa od 158.629.955,00 kuna za realizaciju višegodišnjih kapitalnih projekata: Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T – objekt, Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić i Energetska obnova 11 objekata osnovnih škola i dječjih vrtića.

Dugoročno zaduženje iz stavka 2. ovoga članka planira se realizirati prema sljedećoj dinamici korištenja kredita: u 2018. u iznosu od 90.923.455,00 kuna, u 2019. u iznosu od 62.706.500,00 kuna te u 2020. godini u iznosu od 5.000.000,00 kuna.

Grad će u 2018. godini, na temelju ugovora o zajmu s Ministarstvom financija Republike Hrvatske, planirati primitak od zaduživanja u iznosu od 3.500.000,00 kuna za sufinanciranje provođenja EU projekta “ŽCGO Marišćina”, sufinanciranog iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Komponente III Regionalni razvoj, Operativni program Zaštita okoliša.

Očekivani iznos ukupnog duga glavnice po osnovi kredita i zajmova Grada na kraju 2018. godine iznosit će 289.297.827,00 kuna.

Pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada i ustanova čiji je osnivač Grad, može se dugoročno zadužiti samo za investiciju i uz suglasnost nadležnih tijela Grada, sukladno važećim propisima i Statutu Grada Rijeke, pri čemu se u opseg zaduženja Grada uključuju suglasnosti sukladno odredbi članka 90. stavka 2. Zakona o proračunu.

Grad može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i ustanovi čiji je Grad osnivač, sukladno važećim propisima i Statutu Grada Rijeke, uz prethodnu suglasnost ministra financija. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Grada.

Očekivani iznos ukupnog duga glavnice po osnovi danih jamstava Grada iz prethodnih godina na kraju 2018. godine iznosit će 72.805.636,00 kuna.

Očekivani iznos ukupnog duga glavnice po osnovi danih suglasnosti Grada iz prethodnih godina na kraju 2018. godine iznosit će 79.605.283,00 kuna.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva iz stavaka 6. i 7. ovoga članka, odgovorna osoba pravne osobe ili ustanove dostavlja nadležnom tijelu gradske uprave koje ocjenjuje opravdanost zaduživanja i/ili davanja jamstva podnositelja zahtjeva.

Zahtjev iz stavka 10. ovoga članka mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

  • obrazloženje kapitalnog projekta,
  • usvojen financijski plan,
  • ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu i prethodno obračunsko razdoblje,
  • dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava,
  • nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja i planom otplate sa svim navedenim troškovima (naknade i kamate),
  • izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, kojom jamči za ispravnost dokumentacije.

Nadležno tijelo gradske uprave prilikom ocjenjivanja opravdanosti zaduživanja i/ili davanja jamstva dužno je razmotriti:

  • opravdanost i učinkovitost kapitalnog projekta te usklađenost projekta s ciljevima i prioritetima Grada,
  • bonitet podnositelja zahtjeva,
  • ocjenu stanja zaduženosti podnositelja zahtjeva,
  • učinak novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnost podnositelja zahtjeva.

Sukladno odredbama stavaka 11. i 12. ovoga članka, nadležno tijelo gradske uprave dostavlja Odjelu gradske uprave za financije dokumentirani zahtjev, svoju ocjenu i mišljenje te prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva, temeljem kojih Odjel gradske uprave za financije daje Gradonačelniku mišljenje o kreditnim mogućnostima Grada.

U Proračunu su planirana sredstva jamstvene zalihe u iznosu od 500.000,00 kuna.”

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/18-01/53

URBROJ: 2170-01-16-00-18-2

Rijeka, 24. svibnja 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 

 

Predsjednik

Gradskog vijeća

 

Andrej Poropat, v.r.