GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. svibnja 2018.

Godina V - broj 8.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 -pročišćeni tekst i 12/17) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 24. svibnja 2018. godine, donijelo je

O D L U K U

O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE GRADA RIJEKE

 

Dobitnica Godišnje nagrade Grada Rijeke u 2018. godini je

 

prof. dr. sc. Jasminka Ledić

 

za doprinos unapređenju visokog obrazovanja i promicanju

europske dimenzije u obrazovanju.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/42

URBROJ: 2170-01-16-00-18-14

Rijeka, 24. svibnja 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

 

 

 

Predsjednik

Gradskog vijeća

 

Tihomir Čordašev, v.r.