GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. svibnja 2018.

Godina V - broj 8.            Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 20. stavka 1. Odluke o osnivanju javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku (“Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17 i 4/18), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17)) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr., 25/13 – pročišćeni tekst i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. svibnja 2018. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
Statut javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku

 

 

Članak 1.

 

            Daje se prethodna suglasnost na Statut javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku u tekstu kojeg je utvrdila privremena ravnateljica odlukama od 23. ožujka 2018. godine i 23. svibnja 2018. godine.

 

Članak 2.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/18-01/40

URBROJ: 2170-01-16-00-18-5

Rijeka, 24. svibnja 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednik

Gradskog vijeća

Andrej Poropat, v.