GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. svibnja 2018.

Godina V - broj 8.           Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),  članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13-pročišćeni tekst i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. svibnja 2018. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na Statut Centra za autizam Rijeka

 

I.

 

            Daje se prethodna suglasnost na Statut Centra za autizam Rijeka, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Centra za autizam Rijeka na sjednici održanoj dana 11. travnja 2018. godine.

 

II.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/18-01/35

URBROJ: 2170-01-16-00-18-2

Rijeka, 24. svibnja 2018.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

 Predsjednik

Gradskog vijeća

 

Andrej Poropat, v.r.