GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. svibnja 2018.

Godina V - broj 8.             Na temelju članka 3. stavka 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. svibnja 2018. godine, donijelo je

 

 

IZMJENE I DOPUNE

Tržnog reda
na tržnicama na malo u gradu Rijeci

 

Članak 1.

U Tržnom redu na tržnicama na malo u gradu Rijeci (“Službene novine Grada Rijeke” broj 12/17) članak 16. mijenja se i glasi:

“Društvo daje trgovcu na korištenje prodajno mjesto, skladišni ili drugi prostor na tržnici na temelju pisanog ugovora o zakupu.

Prodajno mjesto, skladišni ili drugi prostor na tržnici daje se u zakup na temelju provedenog postupka javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj). Uvjete i postupak natječaja za davanje u zakup prodajnih mjesta, skladišnih prostora i drugih prostora na tržnicama određuje Uprava Društva posebnim aktom, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva.

U slučaju jednodnevnog korištenja prodajnog mjesta, Društvo daje trgovcu prodajno mjesto na korištenje na temelju usmenog dogovora. Dokaz o zaključenom usmenom dogovoru je potvrda o plaćenoj jednodnevnoj naknadi za korištenje prodajnog mjesta sukladno Cjeniku iz članka 18. stavka 1. ovoga Tržnog reda.

Iznimno od odredbi stavaka 1. i 3. ovoga članka, Društvo može trgovcu na njegov obrazloženi pisani zahtjev dati na korištenje prodajno mjesto, skladišni ili drugi prostor na tržnici na temelju pisanog ugovora o privremenom korištenju, bez prethodnog provođenja natječaja, na razdoblje do najviše 31 dan u jednoj kalendarskoj godini. Naknada za korištenje prodajnog mjesta, skladišnog ili drugog prostora sukladno ovoj odredbi utvrđena je Cjenikom iz članka 18. stavka 1. ovoga Tržnog reda, a plaća se prilikom sklapanja ugovora o privremenom korištenju.

Korištenje prodajnog mjesta, skladišnog ili drugog prostora na tržnici sukladno odredbama stavaka 3. i 4. ovoga članka može se rezervirati. Dokaz da je izvršena rezervacija prodajnog mjesta je potvrda o plaćenoj rezervaciji sukladno Cjeniku iz članka 18. stavka 1. ovoga Tržnog reda.

Ako trgovac na prodajno mjesto koje koristi na temelju odredbi ovoga članka ne dođe najkasnije sat i pol od početka vremena za obavljanje djelatnosti na tržnici, prodajno mjesto za taj dan može se dati na korištenje drugome trgovcu.”

 

Članak 2.

 

Iza članka 16. dodaje se novi članak 16.a koji glasi:

 

“16.a

Trgovac nema mogućnost prijenosa ugovora o zakupu odnosno ugovora o privremenom korištenju prodajnog mjesta, skladišnog ili drugog prostora na tržnici na treću osobu.”

 

 

 

 

 

Članak 3.

 

Iznimno od odredbe članka 16. stavka 2. ovoga Tržnog reda, trgovcu iz članka 29. ovoga Tržnog reda koji ima na snazi ugovor o zakupu prodajnog mjesta, skladišnog ili drugog prostora na tržnici i uredno ispunjava sve ugovorene obveze prema Društvu, Društvo će bez provođenja natječaja omogućiti sklapanje novog ugovora o zakupu za isto prodajno mjesto, skladišni ili drugi prostor po ugovorenoj zakupnini, na vrijeme od pet godina.

 

Članak 4.

 

Društvo je dužno ove Izmjene i dopune Tržnog reda istaknuti na odgovarajućim mjestima na tržnici i objaviti na internetskoj stranici Društva.

 

Članak 5.

 

Ove Izmjene i dopune Tržnog reda objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupaju na snagu dana 1. lipnja 2018. godine.

 

KLASA: 021-05/18-01/48

URBROJ: 2170-01-16-00-18-2

Rijeka, 24. svibnja 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednik

Gradskog vijeća

 

Andrej Poropat, v.r.