GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 3. travnja 2018.

Godina V - broj 6.Na temelju članka 35. i 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispr. i 123/17) te članka 46. i 68. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. ožujka 2018., donijelo je

 

O D L U K U
o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo, nazivi i djelokrug rada upravnih tijela Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

 

 

Članak 2.

 

Upravna tijela ustrojavaju se radi obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) te poslova državne uprave prenesenih na Grad.

 

 

Članak 3.

 

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u proračunu Grada te iz prihoda u skladu sa zakonom.

 

 

Članak 4.

 

Riječi i izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški ili ženski rod.

 

 

Članak 5.

 

Upravna tijela su:

 1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem,
 1. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje,
 1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
 1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom,
 1. Odjel gradske uprave za poduzetništvo,
 1. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo,
 1. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb,
 1. Odjel gradske uprave za kulturu,
 1. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu,
 1. Odjel gradske uprave za financije,
 1. Odjel gradske uprave za javnu nabavu,
 1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu,
 1. Ured Grada,
 1. Zavod za informatičku djelatnost.

 

 

II. DJELOKRUG UPRAVNIH TIJELA

 

 

1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

 

 

Članak 6.

U Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem obavljaju se poslovi osiguravanja uvjeta za gospodarenje prostorom grada prostornim i urbanističkim planiranjem, uređivanja građevinskog zemljišta i djelatnosti zaštite okoliša, poslovi pripreme i vođenja kapitalnih projekata kojih je Grad investitor kao i složenih projekata za druge investitore (do njihove realizacije) te poslovi i funkcije Posredničkog tijela (PT) integriranih teritorijalnih ulaganja i poslovi implementiranja mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam).

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju:

– promicanje razvojnih strategija i projekata uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg korištenja prostorom,

– suradnju u provedbi sustava koordinacije interesa Grada s interesima susjednih općina, gradova, Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske,

– pripremu, koordinaciju izrade i donošenje prostornih planova na području grada,

– organizaciju i koordinaciju izrade prostornih i projektnih studija te projektne dokumentacije za kapitalne i razvojne projekte Grada te projekte utvrđene programom rada,

– analizu stanja u području prometa, infrastrukture, zaštite okoliša i graditeljske baštine te predlaganje mjera za njihovo poboljšanje,

– stručno-analitičke poslove, organizaciju i vođenje izrade dokumenata zaštite i unapređenja stanja okoliša i održivog razvoja te procjenu utjecaja na okoliš za zahvate čiji je nositelj Grad,

– informiranje javnosti o okolišu, koordinaciju i organizaciju lokalnih događanja povodom obilježavanja značajnih datuma zaštite prirode i okoliša te suradnju s mjesnom samoupravom i nevladinim udrugama iz područja zaštite prirode i okoliša,

– osmišljavanje, promociju i prezentaciju razvojnih projekata Grada na tržištu nekretnina,

– rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i tehničku pripremu građevinskog zemljišta za realizaciju kapitalnih i razvojnih projekata Grada, za gradnju objekata i uređenje javnih površina, kojih je investitor Grad, kao i za potrebe raspolaganja zemljištem,

– prikupljanje dokumentacije, ovjeru dokumentacije i provođenje postupka u pravnom prometu zemljištem u vlasništvu Grada te sudjelovanje i praćenje sudskih i drugih postupaka koji se vode u svezi zemljišta od interesa za Grad,

– obavljanje poslova državne uprave u gospodarenju zemljištem, koji su zakonom u nadležnosti Grada,

– osnivanje i vođenje katastra vodova, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva,

– vođenje evidencije o zemljištu u vlasništvu Grada te omogućavanje pravovremenog, cjelovitog, istinitog i preciznog iskazivanja zemljišta u vlasništvu Grada te nastalih promjena u GIS bazi podataka i u analitičkim evidencijama gradskog knjigovodstva koje se vode u Odjelu gradske uprave za financije,

– obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe posebnih radnih i stručnih tijela iz djelokruga rada Odjela,

– obavljanje poslova posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) na području Urbane aglomeracije Rijeka i poslove vezane uz implementaciju ITU mehanizma.

 

  

2. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

 

 

Članak 7.

U Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje obavljaju se poslovi izdavanja lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje na području Grada.

Poslovi iz područja prostornog uređenja obuhvaćaju vođenje upravnih i neupravnih postupaka i to:

– postupke izdavanja lokacijskih informacija koje sadrže podatke o namjeni određenog prostora s osnova prostorno planske dokumentacije te svim ostalim uvjetima na određenoj čestici koji su bitni za realizaciju određenog zahvata u prostoru,

– postupke izdavanja lokacijskih dozvola koje se izdaju u slučajevima planirane gradnje kao što je etapno i/ili fazno izvođenje radova, za zahvate u prostoru koji se ne smatraju građenjem, za građenje na zemljištu na kojem nisu riješeni imovinskopravni odnosi ili je potrebno provesti postupak izvlaštenja te za građenje građevina na zahtjev stranke,

– postupke izdavanja izmjena/dopuna lokacijskih dozvola u slučaju promjene lokacijskih uvjeta,

– postupke izdavanja uvjerenja o podacima iz prostornih planova koje sadrži podatke o namjeni nekretnine i izdaje se u svrhu reguliranja imovinskopravnih odnosa, utvrđivanja vrijednosti nekretnine i slično,

– postupke izdavanja rješenja o utvrđivanju oblika i veličine građevne čestice odnosno rješenja o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu zgrade,

– postupke izdavanja potvrde parcelacijskih elaborata u slučajevima kada se parcelacija provodi na temelju lokacijske ili građevinske dozvole koje ne sadrže geodetski projekt, rješenja o utvrđivanju građevne čestice ili urbanističkog plana uređenja,

– izdavanje obavijesti o tijelima od kojih je potrebno pribaviti posebne uvjete za izradu idejnih projekata za izdavanje lokacijskih dozvola,

– izdavanje ostalih upravnih i neupravnih akata koji proizlaze primjenom propisa iz područja prostornog uređenja i graditeljstva.

Poslovi iz područja graditeljstva obuhvaćaju vođenje upravnih i neupravnih postupaka i to:

– postupke izdavanja obavijesti o javnopravnim tijelima od kojih je potrebno pribaviti posebne uvjete u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt te o načinu provedbe pojedinih odredbi zakona ili prostornog plana,

– postupke izdavanja građevinskih dozvola,

– postupke izdavanja izmjena/dopuna građevinskih dozvola u slučaju promjene bitnih zahtjeva za građevinu,

– postupke izdavanja promjene imena investitora kada se nakon izdavanja građevinske dozvole promijenio investitor,

– postupanje povodom prijave početka građenja,

– postupke izdavanja dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine ako se u postojećoj građevini ili njezinoj samostalnoj uporabnoj jedinici mijenja namjena,

– postupke izdavanja uporabnih dozvola i provođenje tehničkih pregleda,

– postupke izdavanja uporabnih dozvola za određene građevine (zgrade sagrađene na temelju akta za građenje izdanog do 01.10.2007. i zgrade sagrađene prije 15.2.1968.),

– izdavanje ostalih upravnih i neupravnih akata koji proizlaze primjenom propisa iz područja prostornog uređenja i graditeljstva

Poslovi Odjela obuhvaćaju i provođenje postupaka za ozakonjenje zgrada koje su izgrađene djelomično ili u potpunosti bez građevinske dozvole odnosno protivno izdanom aktu za gradnju. Uz uvjet da su ispunjeni zakonski uvjeti, izdaju se rješenja o izvedenom stanju čime se građevina ozakonjuje.

Odjel sudjeluje u raspravama u postupku donošenja prostornih planova.

Odjel vodi evidencije o stanju u prostoru i to:

– vodi evidencije čuvanja prostornih planova,

vodi evidencije o izdanim aktima za potrebe izrade izvješća o stanju u prostoru,

– izrađuje izvješća o radu Odjela te izrađuje izvješća i dostavlja raspoložive podatke za potrebe drugih upravnih tijela i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja,

– vodi podatke o zgradama za potrebe statističkih izvješća prema posebnom propisu.

Odjel obavlja redovan rad sa strankama te pruža građanima informacije i odgovore vezano za sva pitanja iz područja nadležnosti, naročito, pribavljanje potrebnih dozvola za gradnju, daje savjete i upute u toku vođenja upravnih postupaka, daje upute o obvezama prije početka gradnje, tijekom gradnje i po završetku gradnje objekta, upute u vezi upisa građevine u katastar nekretnina i slično.

Poslovi rada sa strankama uključuju prijem stranaka, izdavanje brošura o temama iz nadležnosti Odjela te redovno ažuriranje novosti i informacija na web stranicama Grada.

 

 

3. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

 

 

Članak 8.

 

U Odjelu gradske uprave za komunalni sustav obavljaju se poslovi u svezi uređenja naselja, planiranja, razvoja i gradnje građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture uključivo kupnju zemljišta, poslovi analize, kontrole i uređenja prometa, poslovi koordinacije komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada iz djelokruga rada Odjela, davanja subvencija za grobna mjesta, dodjele pružanja javne vodne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama, davanja koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesija na pomorskom dobru koje su u nadležnosti Grada, utvrđivanja komunalnog doprinosa, utvrđivanja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, komunalne i druge naknade, spomeničke rente te donošenja rješenja, naplata i postupak ovrhe iz nadležnosti Odjela, poslovi održavanja i brige o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, održavanja građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslovi u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, poslovi u svezi korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada, poslovi u svezi s izdavanjem dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza, te poslovi komunalnog i prometnog redarstva.

Razvoj i gradnja građevina obuhvaća naročito: razvoj, analizu i planiranje potreba gradnje građevina, projektiranje i geodetsku pripremu zemljišta za gradnju uključivo kupnju zemljišta, građenje, primopredaju i preuzimanje građevina u vlasništvo, kao i vođenje razvojnih projekata u suradnji s komunalnim i trgovačkim društvima u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada, Agencijom za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i ostalim upravnim tijelima Grada.

Pod građevinama i pripadajućim objektima i uređajima komunalne infrastrukture podrazumijevaju se naročito: nerazvrstane ceste sukladno zakonu kojim se uređuju ceste, druge javne površine sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo i aktima Grada, komunalne vodne građevine, energetski objekti za distribuciju toplinske energije, groblja, odlagališta otpada te ostale građevine i oprema komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada koje se financiraju iz izvora sredstava naknade za razvoj.

Upravljanje građevinama i pripadajućim objektima i uređajima komunalne infrastrukture obuhvaća naročito: analizu, kontrolu i uređenje prometa u smislu analize postojećih i predlaganja novih prometnih rješenja lokalnog značaja, izdavanje prometnih suglasnosti, odobrenja za prekomjernu uporabu, opterećenje, prekopavanje te dozvole za izvanredan prijevoz.

Održavanje građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća naročito: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, zelenih površina i opreme na zelenim površinama, čišćenje javnih površina, čišćenje mora i plaža, održavanje javnih zahoda i kupatila, održavanje fontana, održavanje groblja, održavanje javnih satova, održavanje autobusnih čekaonica, sanaciju neuređenih odlagališta otpada te poslove dežurne pogrebne službe, provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, skupljanja, odvoza i uništavanja lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla, skupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.

Poslovi komunalnog redarstva obuhvaćaju nadzor i kontrolu u djelokrugu poslova Odjela, kao i drugih upravnih tijela Grada u suglasju s propisima i aktima Grada.

Poslovi prometnog redarstva obuhvaćaju poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom.

 

 

4. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

 

 

Članak 9.

U Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom obavljaju se poslovi upravljanja, evidentiranja, stjecanja, otuđivanja, gradnje, održavanja, davanja u najam, davanja u zakup, davanja na upravljanje i davanja na korištenje svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada te poslovi davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova.

Odjel  priprema, koordinira  i vodi realizaciju projekata energetske učinkovitosti iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija i drugih programa sufinanciranih sredstvima europske unije.

Objektima javne namjene, u smislu ove Odluke, razumijevaju se građevine i dijelovi građevina kojima se u obavljanju djelatnosti i zadovoljavanju javnih potreba koriste Grad i ustanove kojih je Grad osnivač, osim objekata komunalne infrastrukture i objekata koji služe obavljanju komunalnih djelatnosti. Gospodarenje objektima javne namjene obuhvaća poslove evidentiranja, stjecanja, otuđivanja, gradnje, održavanja, davanja na upravljanje i davanja na korištenje upravnim tijelima Grada i ustanovama kojih je Grad osnivač.

Objektima poslovne namjene, u smislu ove Odluke, razumijevaju se građevine i dijelovi građevina koji su namijenjeni davanju u zakup za poduzetničke i ne-poduzetničke djelatnosti. Gospodarenje objektima poslovne namjene obuhvaća poslove evidentiranja, stjecanja, otuđivanja, gradnje, održavanja, davanja u zakup, naplate zakupnine, kao i poslove održavanja zajedničkih dijelova zgrada u kojima se ti prostori nalaze.

Objektima stambene namjene, u smislu ove Odluke, razumijevaju se građevine i dijelovi građevina koji su namijenjeni stanovanju (stanovi i stambeni prostori). Gospodarenje objektima stambene namjene obuhvaća poslove upravljanja, evidentiranja, stjecanja, otuđivanja, gradnje, održavanja, davanja u najam, davanja na korištenje, naplate najamnine, kontrole korištenja, kao i poslove održavanja zajedničkih dijelova zgrada u kojima se ti prostori nalaze.

Odjel obavlja i poslove evidencije najmodavaca, najmoprimaca i visine najamnine na području grada Rijeke, evidencije stanova i poslovnih prostora na području grada Rijeke, evidencije u svezi s upravljanjem stambenim zgradama na području grada Rijeke (upravitelji stambenih i poslovnih zgrada, visina zajedničke pričuve zgrada na području grada Rijeke i slično).

U Odjelu se vodi, primjenjuje i ažurira informacijski sustav eNekretnine u kojem se vode podaci i dokumentacija o vrijednostima nekretnina u prometu za područje grada Rijeke.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka uključuju:

– utvrđivanje i ažurno vođenje brige o pravnom statusu objekata u vlasništvu Grada u zemljišnim knjigama (uključivo legalizacije, etažiranja, parcelacije, upisa i brisanja zaloga, povrata, otkupa, stanarskog prava, reguliranje odnosa s Republikom Hrvatskom i drugo),

– uređenje međuvlasničkih odnosa u stambenim zgradama u kojima se nalaze stanovi i poslovni prostori u vlasništvu Grada,

– ustrojavanje i ažurno vođenje jedinstvenog registra nekretnina Grada,

– omogućavanje pravovremenog, cjelovitog, istinitog i preciznog iskazivanja svih nekretnina (objekata) u vlasništvu Grada u analitičkim evidencijama knjigovodstva Grada koje se vode u Odjelu gradske uprave za financije,

– planiranje stjecanja odnosno otuđivanja nekretnina (objekata) sukladno potrebama svih upravnih tijela Grada, priprema i provođenje odgovarajućih postupaka i radnji potrebnih za zakonito provođenje postupaka stjecanja odnosno otuđivanja te pravovremeno evidentiranje nastalih promjena u zemljišnim knjigama, analitičkim evidencijama te registru nekretnina Grada,

– hitne intervencije, praćenje nastalih šteta na objektima te prijavu i pripremu dokumentacije osiguravateljima radi ostvarivanja prava na naknadu štete,

– analizu, planiranje potreba, utvrđivanje opsega radova i usluga, izradu projektne dokumentacije, procjenu troškova redovnog i investicijskog održavanja te izvođenja rekonstrukcija i dogradnji na objektima javne, poslovne i stambene namjene, u suradnji s ostalim upravnim tijelima Grada, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada te Agencijom za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke,

– analizu, planiranje potreba, organizaciju i praćenje građenja te primopredaju i preuzimanje u vlasništvo izgrađenih objekata javne, poslovne i stambene namjene, u suradnji s ostalim upravnim tijelima Grada, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada te Agencijom za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke,

– praćenje izvršenja radova i usluga temeljem sklopljenih ugovora,

– ažurno vođenje aplikacije i podataka o prometu nekretnina za područje grada Rijeke te izdavanje potvrda i podataka o vrijednosti nekretnina.

Odjel koordinira aktivnosti vezane uz  rad Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

U Odjelu se obavljaju i poslovi sustavnog gospodarenja energijom u objektima u vlasništvu Grada, poslovi pripreme i provedbe energetske certifikacije objekata u vlasništvu Grada kao i poslovi u svezi s predlaganjem mjera energetske učinkovitosti u objektima u vlasništvu Grada te planova i mjera za korištenje obnovljivih izvora energije.

 

 

5. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

 

 

Članak 10.

 

U Odjelu gradske uprave za poduzetništvo obavljaju se poslovi u svezi s poticanjem razvoja malog gospodarstva, stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata te rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva.

Odjel izrađuje, potiče i samostalno ili u suradnji s drugim dionicima provodi sustavne mjere podizanja poduzetničke kulture, uvođenja edukacije i programa osposobljavanja mladih za poduzetništvo, djelovanja početnih poduzetničkih poduhvata (start up-ova), informiranja i educiranja poduzetnika, poticanja rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva kroz izravne mjere potpora i programe potpora te razvoja poduzetničke infrastrukture u funkciji obavljanja poduzetničkih djelatnosti i programa.

Odjel izrađuje analize o stanju lokalnog gospodarstva te analize i izvješća o provedbi programa, projekata i poticajnih mjera u ostvarivanju ciljeva razvoja malog gospodarstva te predlaže i osigurava inicijalna sredstva za provedbu programa razvoja poduzetništva. Odjel prati dodjelu državnih potpora i potpora male vrijednosti iz svog djelokruga u suglasju s propisima o državnim potporama.

Odjel razvija programe poduzetničke infrastrukture, predlaže programe djelovanja predinkubatora, poduzetničkih inkubatora i poslovnih zona te prati ostvarene rezultate rasta i razvoja poslovanja poduzetnika kroz ostvarena ulaganja i nova zapošljavanja.

Odjel koordinira projekte koji potiču regionalni razvoj i poduzetništvo i u tom smislu provodi pripremu projekata za povoljnije izvore financiranja iz EU fondova i ostalih izvora te pronalazi inozemne partnere za zajedničke projekte.

Odjel provodi promociju energetske učinkovitosti i pozicioniranja i razvoja malog gospodarstva prema zelenim industrijama, omogućava edukaciju i informiranje poslovnog sektora o razvoju poslovanja na primjeni energetske učinkovitosti i trendova na tržištu zelenih industrija, pruža potporu inicijativama za energetskom učinkovitošću i sudjeluje u uspostavljanju lokalnih energetskih strategija i akcijskih planova u suradnji s poslovnim sektorom, u svrhu prilagodbe malog gospodarstva na uvjete poslovanja na tržištu zelenih industrija, provedbe energetske učinkovitosti i održivog razvoja.

Odjel surađuje s dionicima u turizmu i ugostiteljstvu, vodi koordinaciju nad planovima i projektima razvoja turizma, pruža mjere podrške jačanju svih oblika turizma u cilju razvoja turističkih proizvoda i unapređenja ponude turističke destinacije Rijeka. U provedbi zakona kojim se regulira radno vrijeme ugostiteljskih objekata, Odjel predlaže određivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata te s tim u svezi provodi upravni postupak.

Odjel prati i podupire rad potpornih institucija i trgovačkih društava koji su u funkciji razvoja poduzetništva, malog gospodarstva i poljoprivrede, a koji su u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada.

Odjel vodi koordinaciju manifestacija i sajmova koji su od značaja za predstavljanje Grada i poduzetništva Grada te predlaže namjenu objekata poslovne namjene koji se daju u zakup putem Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.

U provedbi zakona kojim se reguliraju pitanja iz djelokruga rada Odjela, Odjel predlaže normativne akte, provodi upravni ili neupravni postupak te izvješćuje nadležna tijela o provedbi tih postupaka.

 

 

6. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

 

 

Članak 11.

U Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo obavljaju se poslovi koji se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje i odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi odnosno kojima se osiguravaju potrebe stanovnika u području brige o djeci, obrazovanju i odgoju koji su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave. Također, sudjeluje u koordinaciji aktivnosti vezano uz mlade koje su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova odgoja i obrazovanja kojih je Grad osnivač, praćenje rada i poslovanja tih ustanova, pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda koji će se financirati iz proračuna Grada (programa za darovite učenike osnovnih škola, programa produženog boravka i cjelodnevne nastave, ranog informatičkog obrazovanja, programa za učenike i djecu predškolskog uzrasta s posebnim potrebama, programa građanskog odgoja i obrazovanja, programa zavičajne nastave, programa zdrave prehrane, programa i projekata iz područja odgoja i obrazovanja koji se financiraju iz EU fondova, gradske smotre iz literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva učenika (LiDraNo), međunarodnu i međugradsku suradnju škola, stipendiranje srednjoškolaca i studenata po kriteriju darovitosti i socijalnom kriteriju te studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, sudjelovanje u organizaciji programa u funkciji odgoja i obrazovanja, kao i osiguranje drugih programa u funkciji zadovoljavanja potreba građana.

Odjel predlaže namjenu i način korištenja objekata namijenjenih odgoju i obrazovanju te nadzire njihovo korištenje.

 

 

7. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

 

 

Članak 12.

 

U Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb obavljaju se poslovi u svezi socijalne skrbi, unapređenja zdravstvene zaštite te pronatalitetne politike na području Grada.

Poslovi u svezi socijalne skrbi obuhvaćaju sustavno praćenje relevantnih pokazatelja i s tim u svezi predlaganje konkretnih mjera za zaštitu i unaprjeđenje socijalne skrbi na razini Grada kroz provedbu Socijalnog programa Grada i dodjelu različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u socijalnoj skrbi kojih je Grad osnivač te stambeno zbrinjavanje u nužnom smještaju

Poslovi u svezi unapređenja zdravstvene zaštite na području Grada obuhvaćaju suradnju s ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama u pogledu praćenja i analiziranja dostupnosti i unapređenja zdravstvene zaštite, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u zdravstvu kojih je Grad osnivač te praćenja pokazatelja kakvoće okoliša koji utječe na zdravlje građana.

Poslovi u svezi pronatalitetne politike obuhvaćaju poslove koordinacije i provedbe mjera pronatalitetne politike.

Odjel obavlja i poslove u svezi s financiranjem i nadzorom nad provedbom programa iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na lokalnoj razini, poglavito onih koji su usmjereni na pomoć socijalno osjetljivim i ugroženim skupinama građana (ovisnicima, osobama s invaliditetom, osobama starije životne dobi, djece, stradalnicima iz rata), prevenciju različitih bolesti, zaštitu životinja, poticanje volonterskog rada, sufinanciranje uređenja prostora i nabave opreme namijenjene radu ustanova i drugih pravnih osoba iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te praćenja rada javnih ustanova iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.

Odjel predlaže namjenu i način korištenja objekata zdravstva i socijalne skrbi te nadzire njihovo korištenje.

Odjel obavlja poslove davanja na korištenje stambenih prostora namijenjenih nužnom smještaju te nadzire njihovo korištenje.

 

 

8. Odjel gradske uprave za kulturu

 

Članak 13.

U Odjelu gradske uprave za kulturu osiguravaju se lokalne potrebe stanovnika u području kulture.

Poslovi i zadaće osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u području kulture obuhvaćaju praćenje stanja u području kulture, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojih je Grad osnivač, predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, filmske, multimedijalne djelatnosti i kulturnih manifestacija te zaštite i očuvanja kulturnih dobara, provođenje aktivnosti na projektima i programima u kulturi od interesa za Grad, obavljanje stručnih poslova u vezi s kulturnim manifestacijama i programima od interesa za Grad i razvojem kreativnih industrija, praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada te izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada.

Odjel prati rad i upravljanje u ustanovama u kulturi kojih je Grad osnivač, prati i nadzire realizaciju projekta RIJEKA 2020 Europska prijestolnica kulture, kao i rad trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o., prati i potiče rad udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, daje stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada u kulturi, objedinjuje i razmatra predložene projekte iz institucionalne i izvaninstitucionalne kulture te predlaže njihovo prihvaćanje.

Odjel predlaže namjenu i način korištenja objekata namijenjenih djelatnostima u kulturi te nadzire njihovo korištenje.

Odjel sustavno predlaže, prati i obavlja poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara i gradnje novih objekata namijenjenih ustanovama u kulturi.

Odjel samostalno ili po potrebi u suradnji s drugim upravnim tijelima Grada koordinira i provodi:

– programe i projekte zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada koji se financiraju iz sredstava spomeničke rente, ostalih proračunskih sredstava ili drugih izvora (EU fondovi, ITU mehanizam) sukladno propisima te prati njihovo izvršenje,

– programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara koja nisu u vlasništvu Grada i koji se su/financiraju iz sredstava spomeničke rente i/ili ostalih proračunskih sredstava ili drugih izvora sukladno propisima te sustavno prati njihovo izvršenje,

– programe i projekte gradnje novih objekata namijenjenih ustanovama u kulturi kojih je osnivač Grad, a koji se su/ financiraju iz sredstava spomeničke rente, ostalih proračunskih sredstava ili drugih izvora (EU fondovi, ITU mehanizam) sukladno propisima te prati njihovo izvršenje.

Odjel sudjeluje u svim programima Grada za poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Odjel surađuje s nadležnim službama i institucijama u svim pitanjima zaštite i očuvanja kulturnih dobara te izrađuje godišnje i dugoročne planove raspodjele sredstava spomeničke rente.

 

 

9. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

 

 

Članak 14.

 

U Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu osiguravaju se lokalne potrebe stanovnika u području sporta i tehničke kulture, u suradnji s drugim upravnim tijelima Grada osmišljava se i planira razvoj mreže objekata sporta i tehničke kulture Grada i provode zajedničke aktivnosti na projektima Grada, obavljaju se stručni poslovi u svezi sportskih manifestacija i manifestacija u tehničkoj kulturi od značenja za Grad te provodi poslovna suradnja sa Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez”, Zajednicom tehničke kulture grada Rijeke i trgovačkim društvom u vlasništvu Grada, Rijeka sport d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata.

Poslovi osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u području sporta i tehničke kulture obuhvaćaju poslove i zadaće u svezi s programom javnih potreba Grada u sportu i tehničkoj kulturi, raspodjelom sredstava proračuna Grada koja su po namjeni i iznosima odobrena za navedene programe, kriterijima za programiranje, načinom i uvjetima raspoređivanja, načinom dodjele, praćenjem i nadzorom izvršenja programa javnih potreba te praćenjem korištenja i utroška sredstava proračuna Grada namijenjenih za provedbu programa javnih potreba, skrb o stručnom radu te obrazovnoj i informacijskoj djelatnosti u funkciji realizacije programa javnih potreba.

Odjel predlaže namjenu i način korištenja objekata sporta i tehničke kulture te nadzire njihovo korištenje.

Stručni poslovi u svezi sportskih manifestacija i manifestacija u tehničkoj kulturi od značaja za Grad obuhvaćaju poslove usmjerene ka uspješnoj realizaciji navedenih manifestacija.

Poslovna suradnja sa Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” i Zajednicom tehničke kulture grada Rijeke kao krovnim udrugama u sportu i tehničkoj kulturi na lokalnoj razini te trgovačkim društvom u vlasništvu Grada, Rijeka sport d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata obuhvaća sve poslove usmjerene ka provedbi programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi te osiguravanju uvjeta potrebnih za održavanje programa u objektima sporta i tehničke kulture u vlasništvu Grada.

 

 

10. Odjel gradske uprave za financije

 

 

Članak 15.

U Odjelu gradske uprave za financije obavljaju se upravni i stručni poslovi proračuna, financijskog poslovanja i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, izrade i provedbe akata i drugih dokumenata iz djelokruga rada odjela, poslovi financijskog upravljanja i kontrola, poslovi osiguranja te poslovi vođenja i upravljanja Riznicom Grada (u daljnjem tekstu: Riznica) kao jedinstvenog upravljačko-informacijskog i računovodstvenog sustava u kojem se planiraju i izvršavaju prihodi i rashodi svih proračunskih korisnika uključenih u konsolidirani proračun Grada.

Poslovi proračuna obuhvaćaju pripremu, planiranje i izradu prijedloga proračuna Grada, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te izradu pratećih akata, praćenje, kontrolu i analizu dinamike izvršavanja prihoda i rashoda proračuna te izradu godišnjih, polugodišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju proračuna, utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna, davanje uputa i suradnja s proračunskim korisnicima na poboljšanju postupka pripreme, planiranja i izrade financijskih planova, davanje stručnih mišljenja na prijedloge akata u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračun te provedbu postupaka vezano uz zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnosti za zaduženje, praćenje zaduženosti i izvještavanje o stanju duga.

Financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi obuhvaćaju poslove upravljanja dnevnom likvidnosti, izvršavanje rashoda i izdataka Grada i proračunskih korisnika, poslove obračuna i isplate plaća za službenike i namještenike Grada, Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Doma mladih Rijeka i Dječjeg doma Tić Rijeka, blagajničko poslovanje, vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna za Grad, Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke, mjesne odbore i Dječji dom Tić Rijeka, vođenje propisanih analitičkih knjigovodstvenih evidencija potraživanja, obveza i nefinancijske imovine te sastavljanje financijskih i statističkih izvješća u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima.

Poslovi naplate gradskih poreza i drugih prihoda obuhvaćaju utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza, vođenje poreznih postupaka, naplatu gradskih poreza te pokretanje i vođenje postupaka radi njihove prisilne naplate, utvrđivanje mjesečnih obveza i naplatu prihoda od prodanih gradskih stanova i poduzimanje mjera radi njihove prisilne naplate te vođenje postupaka radi naplate drugih prihoda sukladno posebnim propisima. Poslovi izrade i provedbe akata i drugih dokumenata iz djelokruga rada odjela obuhvaćaju izradu i provedbu akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Grada te sudjelovanje u izradi i provođenju strateških i ostalih dokumenata Grada.

Poslovi financijskog upravljanja i kontrola obuhvaćaju aktivnosti uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola sukladno propisima.

Poslovi osiguranja obuhvaćaju utvrđivanje vrste i opsega usluga osiguranja imovine i službenika i namještenika Grada, praćenje izvršavanja ugovora o osiguranju, prijave šteta i poduzimanje radnji za utvrđivanje visine i naplatu šteta te sastavljanje izvješća o naplati šteta.

 

 

11. Odjel gradske uprave za javnu nabavu

 

 

Članak 16.

 

U Odjelu gradske uprave za javnu nabavu obavljaju se poslovi planiranja nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela, pripreme i provođenja postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenja registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrade analize i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka uključuju:

– prikupljanje i analiziranje potreba upravnih tijela za nabavom robe, radova i usluga,

– pripremu prijedloga odluke o određivanju nabavnih kategorija za provođenje središnje javne nabave,

– koordiniranje aktivnosti na planiranju potreba korisnika za provođenje središnje javne nabave,

– uspostavu i razvoj baza podataka po nabavnim kategorijama,

– izradu i objavu plana nabave te ažuriranje istoga tijekom proračunske godine,

– ažuriranje podataka na web portalu,

– vođenje registra ugovora i okvirnih sporazuma,

– planiranje provedbe postupaka javne nabave,

– kontrolu zahtjeva za pokretanje postupaka javne nabave zaprimljenog od nadležnog upravnog tijeka u smislu zakonskog osnova predloženog postupka javne nabave, njihove usklađenosti s podacima navedenima u planu javne nabave te njihove potpunosti u smislu dostavljenih ovlaštenja za vođenje postupaka javne nabave, izjava o sprečavanju sukoba interesa i priloga zahtjevu,

– provjeru osiguranih financijskih sredstava za predmetnu javnu nabavu,

– izradu općeg dijela dokumentacije za nadmetanje i ostale potrebne dokumentacije, prema zahtjevu korisnika,

– provjeru usklađenosti opisa predmeta javne nabave, tehničkih specifikacija i troškovnika dostavljenih od nadležnih upravnih tijela sa zakonodavnim okvirom javne nabave,

– izradu prijedloga ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma,

– provedbu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima,

– objavljivanje postupaka javne nabave u mjerodavnim službenim glasilima i na web portalu Grada,

– provođenje postupaka javne nabave (zaprimanja i, u suradnji sa stručnim službama korisnika javne nabave, izrada objašnjenja dokumentacije o javnoj nabavi, otvaranje, pregled i ocjena ponuda, suradnje sa stručnim službama korisnika u vezi s pregledom i ocjenom ponuda, izrada zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, izrada prijedloga odluke o odabiru ponude ili poništenju postupka javne nabave, objava odluke o odabiru ili poništenju, zaprimanja zahtjeva za uvid u ponude i organizacija uvida u ponude, priprema za potpisivanje ugovora ili okvirnog sporazuma, objava obavijesti o sklopljenom ugovoru),

– davanje odgovora na podnesene žalbe iz djelokruga Odjela,

– praćenja prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda pravde,

– praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma,

– organiziranje čuvanja dokumentacije vezane za javnu nabavu,

– praćenje zakona i drugih propisa kojima se uređuju postupci javne nabave i ugovaranje,

– komunikaciju i suradnju sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za politiku javne nabave i drugim nadležnim javnim tijelima,

– kontinuirano praćenje i analizu funkcioniranja sustava javne nabave te davanje prijedloga za njegovo unaprjeđenje,

– druge stručne poslove sukladno propisima iz nadležnosti rada Odjela.

 

12. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

 

 

Članak 17.

U Odjelu za gradsku samoupravu i upravu obavljaju se poslovi u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, poslovi u svezi s radno pravnim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima i Uredu za unutarnju reviziju Grada Rijeke, poslovi u svezi s radno pravnim odnosima radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dječjeg doma Tić Rijeka, poslovi u svezi s radno pravnim odnosima Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika te poslovi uredskog poslovanja (primanje i pregledavanje pismena i drugih dokumenata, njihovo razvrstavanje i raspoređivanje, upisivanje u odgovarajuće evidencije, dostava u rad, otprema, čuvanje i izlučivanje pismena).

U Odjelu se obavljaju i poslovi koji obuhvaćaju zaštitu na radu i zaštitu od požara u objektima koja koriste upravna tijela Grada i mjesni odbori, poslovi koordinacije provođenja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u objektima kojima upravljaju upravna tijela Grada i ustanovama čiji je osnivač Grad, poslovi u svezi s upravljanjem skloništima, poslovi zaštite i spašavanja te drugi opći poslovi iz djelokruga Odjela.

 

 

13. Ured Grada

 

Članak 18.

U Uredu Grada obavljaju se pravni, savjetodavni, protokolarni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, poslovi u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama i zaštite osobnih podataka, poslovi u svezi ostvarivanja djelovanja vijeća nacionalnih manjina, poslovi koji se odnose na razvoj i unapređenje djelovanja civilnog sektora, poslovi u svezi zastupanja Grada pred pravosudnim tijelima, poslovi u svezi objavljivanja i izdavanja službenog glasila Grada, poslovi informiranja građana izravno, putem medija i gradskih web portala, poslovi uključivanja građana i ostale zainteresirane javnosti u rad gradske uprave putem online komunikacijskih kanala te savjetodavni poslovi i poslovi koordinacije vezani za rad tijela i radnih timova Urbane aglomeracije Rijeka.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja i organizacije sjednica Gradonačelnikova kolegija, Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, stručne i administrativne poslove uređivanja, izdavanja i objavljivanja službenog glasila Grada, organizaciju poslova u svezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima, organizaciju gradskih manifestacija i manifestacija od interesa za Grad, stručne i administrativne poslove za potrebe Gradonačelnika, zamjenika Gradonačelnika, predsjednika, potpredsjednika i članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje tijela Grada s državnim tijelima, medijima, ustanovama, udrugama i građanima, poslove u svezi ostvarivanja prava nacionalnih manjina, poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama, poslove u svezi zaštite osobnih podataka, poslove u svezi razmatranja predstavki i pritužbi građana na rad upravnih tijela Grada te predlaganja mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, savjetodavne poslove iz područja financija, prava, razvoja i energetike, poslove u svezi zastupanja Grada pred pravosudnim tijelima, poslove u svezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje s Europskom unijom koji su od interesa za Grad, poslove informiranja građana u informativnom centru Grada RI-INFO, poslove informiranja građana putem medija i gradskih web portala o projektima, programima i događanjima koje organizira gradska uprava te o ostalim događanjima koja promoviraju Rijeku kao grad, poslove uključivanja građana i ostale zainteresirane javnosti online komunikacijskim kanalima u postupke donošenja odluka i postupke planiranja proračuna Grada te poslove organizacije, koordinacije i davanja potrebnih tumačenja, savjeta i preporuka tijelima i radnim timovima Urbane aglomeracije Rijeka.

 

 

14. Zavod za informatičku djelatnost

 

 

Članak 19.

Zavod za informatičku djelatnost obavlja poslove planiranja, projektiranja, gradnje, uspostave, nadzora i održavanja računalnih informacijskih sustava i informatičke infrastrukture te pružanja elektroničke komunikacijske usluge.

Pod računalnim informacijskim sustavima, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se skup svih sistemskih i aplikativnih programskih rješenja kojima se prikupljaju informacije i upisuju u baze podataka te pripadajućih računalnih programa koji pristupaju podacima iz baza podataka i kreiraju izvješća o stanju poslovnog sustava.

Pod informatičkom infrastrukturom, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se skup svih osobnih i poslužiteljskih računala, uređaja i opreme čija raspoloživost predstavlja nužan preduvjet rada računalnih informacijskih sustava.

Elektronička komunikacijska usluga, u smislu ove Odluke, podrazumijeva raspoloživost elektroničke komunikacijske mreže, informatičke infrastrukture i povezane opreme čije ukupno usklađeno funkcioniranje omogućuje elektroničku komunikaciju između osobnih računala, poslužiteljskih računala i ostale informatičke opreme.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka uključuju:

– planiranje, projektiranje, gradnju i uspostavljanje informacijskih sustava temeljenih na alfanumeričkim podacima, dokumentima i geo-kodiranim podacima,

– planiranje, projektiranje, gradnju i uspostavljanje sustava eUprave,

– planiranje, instalaciju i održavanje informatičke opreme, operativnih sustava i programskih rješenja,

– planiranje, gradnju, održavanje i upravljanje elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom,

– planiranje, projektiranje, gradnju i održavanje tehnološke infrastrukture internet i intranet portala,

– planiranje i uspostavu sustava informacijske sigurnosti,

– uspostavu pravila korištenja informacijske infrastrukture informatičkog sustava,

– održavanje i unaprjeđivanje informacijskih sustava,

– planiranje i provođenje edukacije korisnika informacijskih sustava,

– planiranje i instalaciju programa i opreme za antivirusnu zaštitu,

– planiranje i raspodjelu potrošnog materijala za informatičku djelatnost,

– kreiranje sigurnosnih kopija informatičkih sustava i podataka,

– vođenje registra informatičkih osnovnih sredstava i potrošnog materijala,

– osiguravanje sigurnosti i zaštite podataka,

– uspostavljanje i održavanje registara temeljnih podataka Grada.

Osim poslova iz stavka 5. ovoga članka, Zavod za informatičku djelatnost surađuje s organizacijama, institucijama, ustanovama i drugim upravnim tijelima Grada u pripremi i provedbi projekata posvećenih razvoju i primjeni novih tehnologija u upravljanju poslovnim procesima i promoviranju novih pristupa u komunikaciji s građanima, poslovnom i znanstvenom zajednicom (eUpravljanje i eDemokracija). U Zavodu za informatičku djelatnost provodi se planiranje i izvješćivanje o realizaciji proračunskih sredstava.

 

 

III. NAČIN RUKOVOĐENJA UPRAVNIM TIJELIMA

 

 

Članak 20.

 

Radom upravnog tijela upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik sukladno zakonu kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava te zakonu kojim se uređuje radni odnos službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za zakonitost i učinkovitost rada upravnog tijela pročelnik odgovara Gradonačelniku.

 

 

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO UPRAVNIH TIJELA

 

 

Članak 21.

Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazivi i djelokrug poslova te upravljanje ustrojstvenim jedinicama u upravnim tijelima, nazivi i opisi poslova radnih mjesta u upravnim tijelima te stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela uređuju se pravilnikom o unutarnjem redu.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi posebno za svako upravno tijelo Gradonačelnik na prijedlog pročelnika upravnog tijela.

 

 

Članak 22.

 

Unutarnje ustrojstvene jedinice u upravnim tijelima su direkcije i službe.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, unutarnje ustrojstvene jedinice mogu imati poseban naziv koji upućuje na djelokrug poslova koji se u njima obavlja.

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 23.

Upravno tijelo koje se ustrojava ovom Odlukom – Odjel gradske uprave za javnu nabavu preuzima obavljanje poslova utvrđenih u članku 16. ove Odluke, koji su se do stupanja na snagu ove Odluke obavljali u pojedinim upravnim tijelima.

 

 

Članak 24.

Do imenovanja pročelnika Odjela gradske uprave za javnu nabavu na temelju javnog natječaja, Gradonačelnik će imenovati službenika koji će privremeno obavljati poslove pročelnika Odjela gradske uprave za javnu nabavu.

 

 

Članak 25.

Odjel gradske uprave za javnu nabavu preuzima službenike koji su na dan stupanja na snagu ove Odluke zatečeni na radu u obavljanju poslova utvrđenih u članku 16. ove Odluke u pojedinim upravnim tijelima.

Službenici iz stavka 1. ovoga članka nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni u upravnim tijelima do usklađivanja pravilnika o unutarnjem redu s odredbama ove Odluke.

Rješenja o rasporedu službenika iz stavka 1. ovoga članka donijet će se najkasnije u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu pravilnika iz članka 26. ove Odluke.

 

 

Članak 26.

Pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela Grada uskladit će se s odredbama ove Odluke najkasnije u roku od 60 dana od dana njezina stupanja na snagu.

 

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 46/12 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 13/15, 2/17 i 3/17).

 

 

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/31
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 29. ožujka 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.