GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 3. travnja 2018.

Godina V - broj 6.Na temelju 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. ožujka 2018. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o stavljanju van snage Odluke o ustrojavanju
Ureda za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o ustrojavanju Ureda za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 20/08 i 11/10).

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/29
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 29. ožujka 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.