GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 3. travnja 2018.

Godina V - broj 6.Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispr.), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispr. i 123/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. ožujka 2018. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva zemljišta, bez naknade,
između Grada Rijeke i HŽ-a Infrastruktura d.o.o. Zagreb

 

 

 

  1. Na temelju Zakona o uređivanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine“ broj 80/11) Grad Rijeka i HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 12, sklopit će ugovor o prijenosu prava vlasništva kojim Grad Rijeka prenosi za korist HŽ Infrastruktura d.o.o., bez naknade, nekretnine u k.o. Plase označene kao k.č. 2158/6 od 2.884 m2, upisana u z.k.ul. 795 k.o. Plase, i k.č. 2158/7 od 2.149 m2, upisana u z.k.ul. 795 k.o. Plase, u svrhu rekonstrukcije teretnog dijela željezničkog kolodvora Rijeka i izgradnje terminala za željeznički intermodalni prijevoz na kontejnerskom terminalu Zagrebačka obala, infrastrukturne namjene, prometnog sustava željezničkog prometa, sve sukladno lokacijskoj dozvoli (KLASA: UP/I-350-05/15-01/000086, UR.BROJ: 531-06-1-1-1-15-0015) izdanoj od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja dana 9. studenog 2015. godine, a koja je postala pravomoćna 21. prosinca 2015. godine.
  1. Sukladno odredbi članka 4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11) HŽ Infrastruktura d.o.o. Zagreb ne plaća naknadu za stjecanje prava vlasništva na nekretninama iz točke 1. ove Odluke.
  1. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje ugovora iz točke 1. ove Odluke.
  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/25
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 29. ožujka 2018.

 

 

 

 

Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.