GRADONAČELNIK / Utorak, 3. travnja 2018.

Godina V - broj 6.Na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (“Narodne novine” broj 103/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradonačelnik Grada Rijeke, 26. ožujka 2018. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka
za razdoblje 2016.-2020. godine

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o imenovanju članova Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.- 2020. godine (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/15, 3/16-ispr. i 12/17), u članku 1. stavku 1. točke 2., 4., 7., 8. i 25. mijenjaju se i glase:

“2. prof.dr.sc. Vidoje Vujić, predstavnik Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Rijeka, za člana (zamjenik Zlatko Mičetić),

  1. Tamara Martinčić, predstavnica Primorsko-goranske županije, za članicu, (zamjenik Luka Dragojević),
  1. Nikola Rodin, predstavnik Grada Kraljevice, za člana (zamjenica Ana Prodan),
  1. Karlo Sotošek, predstavnik Grada Kraljevice, za člana (zamjenica Suzana Baus Rakić),
  1. dr.sc. Gordana Nikolić, predstavnica Visoke poslovne škole PAR, za članicu (zamjenica Tihana Kalčić),.“

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/18-04/59-17
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1
Rijeka, 26. ožujka 2018.

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.