GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 23. travnja 2018.

Godina V - broj 7.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) i članka 31. stavka 1. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 33/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/15 i 3/17), Gradonačelnik Grada Rijeke,18. travnja 2018. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o izmjenama Odluke o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta
za određene korisnike

 

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta za određene korisnike (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 11/10) u članku 2. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

            “1. Ministarstvo unutarnjih poslova – ukupno 39 parkirališnih mjesta na lokacijama:

            – Ulica Školjić ……………………………………………………….10 mjesta,

            – Ulica Žrtava fašizma……………………………………………11 mjesta,

            – Ulica Đure Šporera……………………………………………..13 mjesta,

            – Putnička obala……………………………………………………..5 mjesta.“

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/18-04/63-19
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1
Rijeka, 18. travnja 2018.

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.