GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 3. travnja 2018.

Godina V - broj 6.Na temelju članka 13a. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 7. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 21/00, 8/07 i 29/09) i provedenog javnog natječaja objavljenog u Novom listu 25. siječnja 2018. godine, te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. ožujka 2018. godine, donijelo je

 

 

 

 

 

O D L U K U
o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina
na temelju ugovora na području Grada Rijeke

 

 

 

 

Članak 1.

 

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

Održavanje autobusnih čekaonica, oznaka stajališta, city lighta, reklamnih stupova i plana grada, oglasnih panoa za potrebe mjesnih odbora i oglasnih površina Riječkih šetnica na području grada Rijeke u 2018. godini povjerava se trgovačkom društvu Euromodul d.o.o., Kukuljanovo, Kukuljanovo 335 u razdoblju od potpisivanja ugovora do 31. prosinca 2018. godine.

Održavanje javnih zelenih površina – zaštita hortikulture u gradu Rijeci za 2018. godinu povjerava se trgovačkom društvu Dezinsekcija d.o.o., Rijeka, Brajšina 13 u razdoblju od potpisivanja ugovora do 31. prosinca 2018. godine.

Fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije duž javno prometnih površina na području grada Rijeke za 2018. godinu povjerava se trgovačkom društvu Binđo d.o.o. Ivanić-Grad, Majdekova 17 u razdoblju od potpisivanja ugovora do 31. prosinca 2018. godine.

Izrada, dobava i postava autobusnih čekaonica na stajalištima Vrh Pulca – pravac grad, Draga Brig – pravac prigrad, Čandekova – pravac prigrad, OŠ Vežica – pravac grad i Turnić – pravac prigrad povjerava se trgovačkom društvu Euromodul d.o.o., Kukuljanovo, Kukuljanovo 335 u razdoblju od 60 dana od dana sklapanja ugovora.

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/26
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 29. ožujka 2018.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.