GRADONAČELNIK / Utorak, 3. travnja 2018.

Godina V - broj 6.Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17), a u svezi sa Proračunom Grada Rijeke za 2018. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 11/17), Gradonačelnik Grada Rijeke, 26. ožujka 2018. godine, donio je

 

 

 

IZMJENE PLANA
prijma u službu u Grad Rijeku za 2018. godinu

 

 

 

I.

 

U Planu prijma u službu u Grad Rijeku za 2018. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 2/18), tablica iz točke II., koja čini sastavni dio Plana, mijenja se na sljedeći način:

– u redu pod rbr. 15., “Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom“, u stupcu “Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme”, podstupcu 5.c. brojka “0” zamjenjuje se brojkom “1”, a u stupcu 7. “Ukupno planiranih popuna” brojka “4” zamjenjuje se brojkom “5”;

– u redu “Ukupno”, stupcu “Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme”, u podstupcu 5.c. brojka “5” zamjenjuje se brojkom “6”, a u stupcu 7. “Ukupno planiranih popuna” brojka “34” zamjenjuje se brojkom “35”.

 

 

 

II.

 

Ove Izmjene Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/18-04/57-17
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1
Rijeka, 26. ožujka 2018.

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.