GRADSKO VIJEĆE / Petak, 2. ožujka 2018.

Godina V - broj 4.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr., 25/13 – pročišćeni tekst i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2018. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o razrješenju člana i izboru članice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

Razrješuje se Zdravko Ivanković dužnosti člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

II.

 

 Za članicu Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Henriet Bilandžić.

 

 

III.

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/22
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 27. veljače 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.