GRADSKO VIJEĆE / Petak, 2. ožujka 2018.

Godina V - broj 4.Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2018. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o razrješenju člana i imenovanju članice Vijeća
za davanje koncesijskih odobrenja

I.

Razrješuje se Zoran Šuman, predstavnik Grada Rijeke iz Odjela gradske uprave za poduzetništvo, dužnosti člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja.

II.

Imenuje se Vesna Martić, predstavnica Grada Rijeke iz Odjela gradske uprave za poduzetništvo, za članicu Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja.

III.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/19
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 27. veljače 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.