GRADSKO VIJEĆE / Petak, 2. ožujka 2018.

Godina V - broj 4.Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o koncesijama (Narodne novine” broj 69/17) te članka 46. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2018. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o razrješenju člana i imenovanju članice Stručnog povjerenstva za koncesije
na pomorskom dobru na području grada Rijeke

 

 

 

I.

 

Razrješuje se Zoran Šuman, dipl. oec, predstavnik Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za poduzetništvo, dužnosti člana Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke.

 

 

II.

 

Imenuje se Vesna Martić, mag. oec., predstavnica Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za poduzetništvo, za članicu Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/20
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 27. veljače 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.