GRADSKO VIJEĆE / Petak, 2. ožujka 2018.

Godina V - broj 4.Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 5. stavka 2. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2018. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o promjeni sjedišta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom mijenja se sjedište Muzeja moderne i suvremene umjetnosti s dosadašnje adrese Rijeka, Dolac 1/II, na adresu Rijeka, Krešimirova 26c.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/1
URBROJ: 2170-01-16-00-18-4
Rijeka, 27. veljače 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.