GRADSKO VIJEĆE / Petak, 2. ožujka 2018.

Godina V - broj 4.Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima (“Narodne novine” broj 54/88), članka 13. Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/04, 44/09 i 21/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2018. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o određivanju imena stuba na području grada Rijeke

 

 

 

 

Članak 1.

 

Stubama na području grada Rijeke, koje se pružaju istočno od platoa uz školsku dvoranu Osnovne škole Pećine na adresi Šetalište Trinaeste divizije kbr. 25 do spoja s ulicom Janka Polića Kamova kod kbr. 32, i koje obuhvaćaju dijelove katastarskih čestica 4768, 4770 i 4729, k.o. Sušak, određuje se ime: “Stube Malika Tintilinića”.

 

 

 

Članak 2.

 

Grafički prikaz stuba iz članka 1. ove Odluke, sastavni je dio ove Odluke i nije predmet objave.

 

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/4
URBROJ: 2170-01-16-00-18-4
Rijeka, 27. veljače 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.