GRADSKO VIJEĆE / Petak, 2. ožujka 2018.

Godina V - broj 4.Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13 i 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” broj 50/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2018. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada
te usluga povezanih s javnom uslugom
na području grada Rijeke

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: javna usluga) te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke (u daljnjem testu: Grad).

Pod uslugama povezanim s javnom uslugom iz stavka 1. ovoga članka razumijevaju se usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada (u daljnjem tekstu: povezane usluge).

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka sadrži odredbe o:

– kriteriju obračuna količine otpada,

– standardnim veličinama i drugim bitnim svojstvima spremnika za prikupljanje otpada,

– najmanjoj učestalosti odvoza otpada prema područjima,

– obračunskim razdobljima kroz kalendarsku godinu,

– području pružanja javne usluge te povezanih usluga,

– općim uvjetima ugovora s korisnicima,

– popisu adresa reciklažnih dvorišta na području Grada,

– načinu provedbe javne usluge te povezanih usluga,

– provedbi ugovora o korištenju javne usluge u slučaju nastupanja posebnih okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i slično),

– načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru korisnika na neugodu   uzrokovanu sustavom prikupljanja komunalnog otpada,

– uvjetima za pojedinačno korištenje javne usluge,

– prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za korisnika,

– cijeni javne usluge i cijeni obvezne minimalne javne usluge,

– načinu određivanja udjela korisnika u slučaju kad su korisnici kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,

– načinu određivanja udjela korisnika u slučaju kad su korisnici kućanstva i pravne ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,

– kriterijima za određivanje korisnika u čije ime Grad Rijeka preuzima obvezu plaćanja cijene javne usluge,

– ugovornoj kazni.

 

 

Članak 3.

 

Na području Grada javnu uslugu te povezane usluge obavlja Komunalno društvo Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Dolac 14, Rijeka, OIB: 06531901714 (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge).

 

 

Članak 4.

 

Korisnik javne usluge te povezanih usluga (u daljnjem tekstu: Korisnik) je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika i o tome obavijestio Davatelja usluge.

Više Korisnika mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema Davatelju usluge.

 

Članak 5.

 

Javna usluga razumijeva prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: komunalni otpad) na području Grada putem spremnika kod Korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za njegovu obradu.

U sklopu pružanja javne usluge, Davatelj usluge osigurava primopredaju komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada.

 

Članak 6.

 

Javna usluga se pruža i koristi u okviru sustava prikupljanja komunalnog otpada u skladu sa sljedećim standardima:

 1. Korisniku mora biti osigurana mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu i korištenjem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta te spremnika postavljenih na javnoj površini, kao i odvoz krupnog (glomaznog) otpada,
 2. primopredaja komunalnog otpada obavlja se putem spremnika kod Korisnika, na način da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od biootpada.

 

Članak 7.

 

U okviru sustava prikupljanja komunalnog otpada Korisniku se pružaju sljedeće povezane usluge:

 1. prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika,
 2. prikupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila putem spremnika postavljenih na javnoj površini,
 3. prikupljanje krupnog (glomaznog) otpada u reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika,
 4. prikupljanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu.

Na zahtjev Korisnika i uz naknadu određenu cjenikom Davatelja usluge, Korisniku se pružaju sljedeće usluge:

 1. preuzimanje otpada iz članka 6. stavka 1. točke 2. ove Odluke u slučaju iznimnog preuzimanja veće količine otpada,
 2. preuzimanje krupnog (glomaznog otpada), osim preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada iz stavka 1. točke 3. ovoga članka.

 

 

Članak 8.

 

Davatelj usluge posebno je dužan:

 1. pružati javnu uslugu i povezane usluge na području Grada u skladu sa zakonom kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskim aktom kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom i ovom Odlukom,
 2. osigurati Korisniku spremnik za primopredaju komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada,
 3. označiti spremnik oznakom,
 4. dostaviti Korisniku obavijest o prikupljanju komunalnog otpada te reciklabilnog komunalnog otpada sukladno podzakonskim aktom kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom,
 5. preuzeti sadržaj spremnika od Korisnika,
 6. voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada,
 7. odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge i povezanih usluga,
 8. osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja,
 9. izraditi cjenik javne usluge, objaviti ga na svojoj mrežnoj stranici i za isti ishoditi prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Rijeke,
 10. gospodariti s odvojeno prikupljenim komunalnim otpadom, uključujući preuzimanje i prijevoz tog otpada, sukladno propisanom redu prvenstva gospodarenja otpadom i na način koji ne dovodi do miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom otpada ili s otpadom koji ima drugačija svojstva,
 11. javnu uslugu obavljati redovito, u skladu s utvrđenim rasporedom Davatelja usluge te primjenjivim standardima propisanim za obavljanje djelatnosti.

Pored obveza iz stavka 1. ovoga članka, Davatelj usluge dužan je u svemu postupati sukladno zakonu kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskom aktu kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom i ovom Odlukom.

 

 

Članak 9.

 

Korisnik je posebno dužan:

 1. koristiti javnu uslugu i predati komunalni otpad Davatelju usluge na području na kojem se nalazi nekretnina Korisnika,
 2. dostaviti Davatelju usluge izjavu o načinu korištenja javne usluge iz članka 21. stavka 1. ove Odluke (u daljnjem tekstu: Izjava),
 3. preuzeti od Davatelja usluge standardizirane spremnike za otpad te spremnike držati na mjestu određenom za njihovo držanje i ne premještati ih bez suglasnosti Davatelja usluge,
 4. osigurati o svome trošku smještaj spremnika sukladno članku 13. ove Odluke,
 5. omogućiti Davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada u slučaju kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini,
 6. postupati s otpadom na svom obračunskom mjestu na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,
 7. odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na svom obračunskom mjestu sukladno zakonu kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskom aktu kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom i ovoj Odluci,
 8. zajedno s ostalim Korisnicima na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika sukladno zakonu kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskom aktu kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom i ovoj Odluci,
 9. predavati reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i krupni (glomazni otpad) odvojeno od komunalnog otpada,
 10. prikupljati sav komunalni otpad isključivo u odgovarajuće spremnike za otpad, na za to predviđena mjesta, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika, poštujući pritom pravila o odvojenom prikupljanju različite vrste komunalnog otpada te pravila sustava prikupljanja komunalnog otpada iz članka 6. ove Odluke,
 11. predavati problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište,
 12. predavati krupni (glomazni) otpad u reciklažno dvorište i na lokaciji svog obračunskog mjesta sukladno članku 18. Odluke,
 13. predavati zeleni otpad u reciklažno dvorište i na lokaciji svog obračunskog mjesta     sukladno članku 19. Odluke,
 14. plaćati Davatelju usluge cijenu javne usluge i povezanih usluga, sukladno cjeniku Davatelja usluge.

 

 

 

II. KRITERIJ OBRAČUNA KOLIČINE OTPADA I OBRAČUNSKO RAZDOBLJE

 

 

Članak 10.

 

Troškovi pružanja javne usluge određuju se razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij za obračun količine otpada u obračunskom razdoblju volumen spremnika za prikupljanje otpada i broj pražnjenja spremnika.

Korištenje javne usluge obračunava se za vremensko razdoblje od jednog mjeseca.

 

 

 

III. STANDARDNE VELIČINE I DRUGA BITNA SVOJSTVA SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA TE UVJETI ZA POJEDINAČNO KORIŠTENJE JAVNE USLUGE

 

 

Članak 11.

 

Komunalni otpad od kućanstva prikuplja se u tipiziranim/standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima za prikupljanje komunalnog otpada volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara, 1.100 litara, 2.000 litara, 3.000 litara i 5.000 litara.

Komunalni otpad od pravnih osoba i fizičkih osoba-obrtnika prikuplja se u tipiziranim/standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima za prikupljanje komunalnog otpada volumena 120 litara, 240 litara, 1.100 litara, 2.000 litara, 3.000 litara, 5.000 litara i 10.000 litara, osim ako Davatelj usluge odlukom odredi da je Korisnik na svom obračunskom mjestu za predaju otpada u obvezi koristiti plastične ili metalne spremnike drugih volumena ili označene vrećice standardnih volumena.

Otpadni papir, metal, plastika, staklo i tekstil prikupljaju se u tipiziranim/standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima za prikupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla ili tekstila volumena 240 litara, 1.100 litara, 2.000 litara, 3.000 litara, 5.000 litara i 10.000 litara.

Problematični otpad prikuplja se u tipiziranim/standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima za prikupljanje problematičnog otpada koji se nalaze u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu.

Krupni (glomazni) otpad prikuplja se u reciklažnom dvorištu i na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika.

 

 

Članak 12.

 

Spremnici za komunalni otpad moraju imati oznaku Davatelja usluge, naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen i oznaku koja je u evidenciji Davatelja usluge o preuzetom komunalnom otpadu pridružena Korisniku i obračunskom mjestu.

Spremnici za reciklabilni komunalni otpad moraju imati oznaku Davatelja usluge, naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen i oznaku koja je u evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena Korisniku i obračunskom mjestu.

 

 

Članak 13.

 

Spremnici za komunalni otpad moraju se nalaziti na obračunskom mjestu kod Korisnika u za to predviđenim zaključanim ili ograđenim prostorima, odnosno smješteni na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se onemogućava pristup trećim osobama te dostupni na mjestima za primopredaju Davatelju usluge u ugovorenim terminima.

U slučaju kada ne postoji mogućnost smještaja spremnika za komunalni otpad na obračunskom mjestu kod Korisnika, sukladno stavku 1. ovoga članka, javna usluga se pruža putem zajedničkih spremnika na javnoj površini na primjerenoj udaljenosti od obračunskog mjesta Korisnika.

U slučaju kada više Korisnika koristi zajednički spremnik, sukladno stavku 2. ovoga članka, Korisniku koji u Izjavi ili pisanim putem od Davatelja usluge zatraži osiguranje uvjeta za pojedinačno korištenje javne usluge, Davatelj usluge će isto osigurati u roku od tri mjeseca o trošku toga Korisnika, osim troška nabave spremnika koji snosi Davatelj usluge, ako za to postoje uvjeti, sukladno cjeniku Davatelja usluge.

 

 

IV. NAJMANJA UČESTALOST ODVOZA OTPADA

 

Članak 14.

           

Primopredaja komunalnog otpada u obračunskom razdoblju obavlja se u skladu sa sljedećom minimalnom učestalošću:

– najmanje jednom tjedno za komunalni otpad,

– najmanje jednom mjesečno za otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada.

Dinamiku preuzimanja sadržaja spremnika komunalnog otpada te prijevoz istog od obračunskog mjesta za svakog Korisnika utvrđuje Davatelj usluge programom odvoza otpada, poštujući pritom broj minimalnih primopredaja iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

 

V. NAČIN PROVEDBE JAVNE USLUGE I POVEZANIH USLUGA TE NAČIN ODREĐIVANJA UDJELA KORISNIKA

 

 

Članak 15.

 

Davatelj usluge dužan je prilagoditi volumene spremnika na način da budu primjereni potrebi Korisnika.

Minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada za kućanstva određuje Davatelj usluge primjereno broju osoba u kućanstvu.

Minimalni volumen zajedničkih spremnika za odlaganje komunalnog otpada za kućanstva određuje Davatelj usluge primjereno broju osoba u kućanstvima koja koriste zajedničke spremnike.

Minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike određuje Davatelj usluge primjereno vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i površini poslovnog prostora.

Ako minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada, utvrđen sukladno ovome članku, ne zadovoljava potrebe kućanstva ili pravnih i fizičkih osoba – obrtnika, Davatelj usluge će povećati broj spremnika.

Ako je dodijeljeni volumen spremnika preveliki za potrebe kućanstva ili pravnih i fizičkih osoba – obrtnika, Davatelj usluge će na zahtjev smanjiti volumen spremnika.

 

 

Članak 16.

 

U slučaju kada fizičke osobe u kućanstvu koriste zajednički spremnik ili više zajedničkih spremnika, navedeni Korisnici sporazumno određuju svoje udjele u korištenju spremnika.

Sporazum iz stavka 1. ovoga članka potpisuju svi Korisnici zajedničkog spremnika ili više zajedničkih spremnika.

Sporazum iz stavka 1. ovoga članka mora biti priložen najmanje jednoj Izjavi za jedno obračunsko mjesto.

Ako sporazum iz stavka 1. ovoga članka nije postignut ili nije dostavljen sukladno stavku 3. ovoga članka, Davatelj usluge odredit će udio Korisnika u korištenju zajedničkog spremnika prema kriteriju omjera broja fizičkih osoba u kućanstvu Korisnika i ukupnog broja fizičkih osoba na obračunskom mjestu.

Broj fizičkih osoba u kućanstvu Korisnika Davatelj usluge utvrđuje na temelju Izjave, a kada se podaci na taj način ne mogu utvrditi, broj fizičkih osoba u kućanstvu utvrđuje se na temelju podataka o raspodjeli zajedničke potrošnje pitke vode ili na drugi prikladan način.

Zbroj udjela svih Korisnika u zajedničkom spremniku za obračunsko mjesto, određenih sukladno ovome članku, uvijek mora iznositi jedan.

 

 

Članak 17.

 

Korisniku koji je pravna ili fizička osoba – obrtnik dodijelit će se pojedinačni standardizirani spremnik sukladno odredbama članaka 11., 12., 13. i 15. ove Odluke.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, do dodjele pojedinačnog spremnika ili ako ne postoji mogućnost smještaja pojedinačnih spremnika na obračunskom mjestu kod Korisnika sukladno članku 13. ove Odluke, Korisnik iz stavka 1. ovoga članka koristit će zajednički spremnik na javnoj površini.

U slučaju kada zajednički spremnik ili više zajedničkih spremnika na javnoj površini koriste pravne ili fizičke osobe – obrtnici te fizičke osobe u kućanstvu i pravne ili fizičke osobe-obrtnici, navedeni Korisnici sporazumno određuju svoje udjele.

Na sporazum iz stavka 3. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 16. stavaka 2. i 3. ove Odluke.

Ako sporazum iz stavka 3. ovoga članka nije postignut ili nije dostavljen sukladno stavku 4. ovoga članka, Davatelj usluge odredit će udio Korisnika u korištenju zajedničkog spremnika na način da se najprije pravnim ili fizičkim osobama – obrtnicima određuje udio u zajedničkom spremniku, a preostali volumen zajedničkog spremnika Davatelj usluge podijelit će na fizičke osobe u kućanstvu prema kriterijima iz članka 16. stavaka 4., 5. i 6. ove Odluke.

 

 

Članak 18.

 

Krupni (glomazni) otpad fizičkih osoba iz kućanstava u ukupnoj godišnjoj količini do 3m3 može se bez naknade predati u reciklažno dvorište, a za količine veće od 3m3 godišnje plaća se naknada prema cjeniku Davatelja usluge.

Krupni (glomazni) otpad fizičkih osoba iz kućanstava u količini do 2m3 prikuplja se bez naknade jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta tih Korisnika sukladno rasporedu Davatelja usluge, a za veće količine ili po zahtjevu tih Korisnika, Davatelj usluge će osigurati preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada fizičkih osoba iz kućanstava na obračunskom mjestu tih Korisnika, uz obvezu plaćanja cijene prema cjeniku Davatelja usluge.

Krupni (glomazni) otpad od pravnih i fizičkih osoba – obrtnika može se predati u reciklažno dvorište ili po zahtjevu tih Korisnika na obračunskom mjestu, uz odgovarajuću prateću dokumentaciju sukladno propisima te uz obvezu plaćanja naknade prema cjeniku Davatelja usluge.

 

 

Članak 19.

 

Zeleni otpad fizičkih osoba iz kućanstava u ukupnoj godišnjoj količini do 3m3 može se bez naknade predati u reciklažno dvorište, a za količine veće od 3m3 godišnje ili po zahtjevu tih Korisnika, Davatelj usluge će osigurati preuzimanje zelenog otpada fizičkih osoba iz kućanstava na obračunskom mjestu tih Korisnika, pri čemu je Korisnik dužan platiti naknadu prema cjeniku Davatelja usluge.

Zeleni otpad od pravnih i fizičkih osoba – obrtnika može se predati u reciklažno dvorište ili po zahtjevu Korisnika na njegovom obračunskom mjestu, uz odgovarajuću prateću dokumentaciju sukladno propisima te uz obvezu plaćanja naknade prema cjeniku Davatelja usluge.

 

 

Članak 20.

 

Na području Grada utvrđuje se sljedeći popis adresa reciklažnih dvorišta:

 1. reciklažno dvorište Pehlin, Pehlin bb, Rijeka i
 2. reciklažno dvorište Mihačeva draga, Mihačeva draga 37, Rijeka,
 3. mobilna reciklažna dvorišta čiji se raspored lokacija na području Grada objavljuje na mrežnim stranicama Davatelja usluge.

 

 

 

VI. IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE

 

Članak 21.

 

Davatelj usluge dužan je Korisniku dostaviti Izjavu.

Izjava se dostavlja pisanim putem preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Korisnika ili elektroničkim putem kad je takav način prihvatljiv Korisniku.

Izjava se daje na obrascu Davatelja usluge te obvezno sadrži sljedeće:

 1. obračunsko mjesto,
 2. podatke o Korisniku (ime i prezime fizičke osobe i fizičke osobe – obrtnika, tvrtku pravne osobe, OIB, adresu prebivališta fizičke osobe odnosno adresu sjedišta pravne osobe i obrta),
 3. mjesto primopredaje,
 4. udio u korištenju zajedničkog spremnika,
 5. vrstu, zapremninu i količinu spremnika sukladno ovoj Odluci,
 6. broj planiranih primopredaja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju,
 7. očitovanje o kompostiranju biootpada,
 8. očitovanje o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu ili o trajnom nekorištenju nekretnine,
 9. obavijest Davatelja usluge o uvjetima pod kojima se ugovor o korištenju javne usluge smatra sklopljenim,
 10. izjavu Korisnika kojom potvrđuje da je upoznat s ugovorom o korištenju javne usluge,
 11. uvjete raskida ugovora o korištenju javne usluge,
 12. izvadak iz cjenika Davatelja usluge.

Podaci iz stavka 3. ovoga članka svrstani su u obrascu Izjave u dva stupca, od kojih je prvi prijedlog Davatelja usluge, a drugi očitovanje Korisnika.

 

 

Članak 22.

 

Korisnik je dužan dostaviti Davatelju usluge dva primjerka potpisane Izjave u roku od 15 dana od dana njezina zaprimanja.

Davatelj usluge će u roku od osam dana od dana zaprimanja Izjave jedan potpisani primjerak Izjave vratiti Korisniku.

Davatelj usluge primijenit će podatak iz Izjave koji je naveo Korisnik kada je taj podatak u skladu sa zakonom kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskim propisom kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom i ovom Odlukom.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, Davatelj usluge primijenit će podatak iz Izjave koji je naveo Davatelj usluge u slučaju kada se Korisnik ne očituje o traženim podacima u roku iz stavka 1. ovoga članka te u slučajevima iz članka 16. stavka 4. i članka 17. stavka 5. ove Odluke.

Korisnik je dužan obavijestiti Davatelja usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana od dana nastanka promjene, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se namjeravana promjena primjenjivati.

 

 

VII. OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE

 

Članak 23.

 

Ugovor o korištenju javne usluge (u daljnjem tekstu: Ugovor) sklapaju Davatelj usluge i Korisnik.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka smatra se sklopljenim:

– dostavom Izjave Davatelju usluge sukladno članku 22. stavku 1. ove Odluke, ili

– prilikom prvog korištenja javne usluge odnosno zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada od strane Korisnika u slučaju kada Izjava nije dostavljena.

Opći uvjeti Ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada utvrđeni su u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

 

 

VIII. PRIHVATLJIVI DOKAZ IZVRŠENJA JAVNE USLUGE ZA KORISNIKA

 

 

Članak 24.

 

Prihvatljivim dokazom izvršenja javne usluge za Korisnika smatra se izvadak iz evidencije Davatelja usluge o preuzetom komunalnom otpadu tog Korisnika.

 

 

IX. CIJENA JAVNE USLUGE

 

Članak 25.

 

Korisnik je dužan platiti cijenu javne usluge koja se određuje cjenikom Davatelja usluge.

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškova prijevoza otpada i troškova obrade otpada, troškova nastalih radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu na području Grada, troškova prijevoza i obrade krupnog (glomaznog) otpada koji se bez naknade prikuplja kod Korisnika na obračunskom mjestu i troškova vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u svezi s javnom uslugom.

 

 

Članak 26.

 

Strukturu cijene javne usluge čini cijena javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne.

 

 

 

 

Članak 27.

 

Cijena javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada (C) sastoji se od jedinične cijene za pražnjenje volumena spremnika komunalnog otpada izražene u kunama (JCV), broja pražnjenja spremnika komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u evidenciji Davatelja usluge (BP) i udjela Korisnika u korištenju spremnika (U).

Cijena javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada (C) određuje se prema izrazu:

C = JCV x BP x U

 

Članak 28.

 

Cijena obvezne minimalne javne usluge je dio strukture cijene javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav prikupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu osiguranja primjene načela “onečišćivač plaća”, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.

Cijena obvezne minimalne javne usluge utvrđuje se cjenikom Davatelja usluge i uključuje sve troškove navedene u članku 25. stavku 2. ove Odluke, osim troškova obrade komunalnog otpada u centru za zbrinjavanje otpada. 

 

 

 

Članak 29.

 

 

Ako Korisnik trajno ne koristi nekretninu nije dužan platiti cijenu javne usluge.

Nekretninom koja se trajno ne koristi smatra se:

– nekretnina za koju se utvrdi da u razdoblju od 12 mjeseci nema potrošnje električne energije i vode (na temelju očitanja mjernih uređaja), ili

– nekretnina koja nije pogodna za stanovanje, ili

– novosagrađena nekretnina koja je neuseljena.

 

 

Članak 30.

 

Kriteriji za određivanje Korisnika u čije ime Grad Rijeka preuzima obvezu plaćanja cijene javne usluge utvrđuju se odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje socijalna skrb.

 

 

 

Članak 31.

 

Ugovorna kazna je iznos određen ovom Odlukom koji je Korisnik dužan platiti u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru.

Smatra se da je Korisnik postupio protivno Ugovoru:

– ako ne koristi javnu uslugu dva uzastopna obračunska razdoblja ili ako nije sklopio Ugovor i ne predaje komunalni otpad Davatelju usluge, a na traženje Davatelja usluge ne dokaže da ne koristi nekretninu, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna,

– ako odlaže komunalni otpad izvan spremnika ili u količinama koje premašuju volumen dodijeljenog spremnika, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene javne usluge za količinu prekomjerno odloženog komunalnog otpada sukladno cjeniku Davatelja usluge,

– ako odlaže komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad ili krupni (glomazni) otpad u neodgovarajuće spremnike ili protivno odredbama ove Odluke, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene prikupljanja i zbrinjavanja nepravilno odloženog otpada sukladno cjeniku Davatelja usluge,

– ako ne drži spremnik na propisanom mjestu sukladno ovoj Odluci, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u iznosu od 100,00 kuna,

– ako Davatelj usluge utvrdi da je uništio ili oštetio dodijeljeni spremnik ili oznake na dodijeljenom spremniku, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene popravka ili zamjene spremnika ili oznaka na spremniku sukladno cjeniku Davatelja usluge,

– ako u roku od 15 dana od dana nastanka promjene podataka iz Izjave pisanim putem o tome ne obavijesti Davatelja usluge, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u iznosu od 100,00 kuna.

 

 

Članak 32.

 

U slučajevima postupanja utvrđenih u članku 31. stavku 2. podstavcima 2., 3., 4. i 5. ove Odluke, kada se zajednički spremnik koristi od strane više Korisnika, a nije moguće utvrditi odgovornost pojedinog Korisnika, obvezu plaćanja ugovorne kazne snose svi Korisnici koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.

 

 

Članak 33.

 

Postupanja iz članka 31. stavka 2. ove Odluke utvrđuju se od strane radnika Davatelja usluge na terenu i Korisnika koji to zatraži, uz korištenje odgovarajućih dokaznih sredstava kao što su sastavljeni zapisnik, fotografski zapis ili video snimak o postupanju, odnosno na temelju podataka o očitanju mjernih uređaja za potrošnju električne energije, plina ili pitke vode ili na drugi odgovarajući način iz kojeg je moguće utvrditi korištenje nekretnine (prijava komunalnog redara, prijava građana, izjava Korisnika i slično).

 

 

Članak 34.

Iznos naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom obračunava Davatelj usluge u ime i za račun Grada Rijeke.

Iznos naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju godišnjeg plana gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke najkasnije u prosincu tekuće kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu.

Obveza Korisnika da Davatelju usluge plati iznos naknade iz stavka 1. ovoga članka nastaje za obračunsko mjesto.

 

 

 

X. PROVEDBA UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE U SLUČAJU NASTUPANJA POSEBNIH OKOLNOSTI

 

 

Članak 35.

 

Davatelj usluge neće se smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili za neispunjenje obveza iz Ugovora uzrokovanih neočekivanim i nepredvidivim okolnostima izvan njegove razumne kontrole, kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, elementarne nepogode, požar, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri.

U slučaju kašnjenja u ispunjenju ili za neispunjenje obveza iz Ugovora od strane Davatelja usluge uslijed okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, Davatelj usluge će bez odgode o nastupu takvih okolnosti obavijestiti Korisnike putem mrežnih stranica, a ispunjenje ugovornih obveza Davatelja usluge odgađa se za vrijeme trajanja navedenih okolnosti.

 

 

 

XI. NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA I POSTUPANJE PO PRIGOVORU KORISNIKA NA NEUGODU UZROKOVANU SUSTAVOM PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

 

Članak 36.

 

Davatelj usluge je dužan Korisniku omogućiti podnošenja prigovora na neugodu uzrokovanu sustavom prikupljanja komunalnog otpada, pisanim putem na adresu Davatelja usluge poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom te na zapisnik u sjedištu Davatelja usluge.

Davatelj usluge je dužan na prigovor Korisnika odgovoriti u roku od 15 dana od dana njegova zaprimanja.

Davatelj usluge dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora Korisnika najmanje godinu dana od dana zaprimanja prigovora.

 

 

XII. NADZOR

 

Članak 37.

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Direkcija za komunalno redarstvo Grada, sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke kojim se uređuje komunalni red.

 

 

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 38.

Davatelj usluga označit će postojeće spremnike za odlaganje komunalnog otpada sukladno odredbi članka 12. ove Odluke najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

 

Članak 39.

 

Davatelj usluge osigurat će nabavu spremnika za pojedinačno korištenje javne usluge u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Pojedinačno korištenje javne usluge sukladno odredbama ove Odluke osigurat će se najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

 

Članak 40.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 32/04) i Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 55/09).

 

 

 Članak 41.

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”, osim odredbi članka 31. stavka 2. podstavaka 2., 3., 4. i 5. ove Odluke koje stupaju na snagu tri mjeseca od dana uvođenja pojedinačnog korištenja javne usluge na određenom dijelu Grada.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/9
URBROJ: 2170-01-16-00-18-3
Rijeka, 27. veljače 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.

 

Privitak 1.