GRADSKO VIJEĆE / Petak, 2. ožujka 2018.

Godina V - broj 4.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2018. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
područja Potok

 

 

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok

 

Članak 1.

           

Obveza izrade i donošenja Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Potok (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana), utvrđena je člankom 309. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14 i 3/17) – u daljnjem tekstu: GUP.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela. 

 

 

II. Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana 

 

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi promjena nastalih u području obuhvata Detaljnog plana uređenja područja Potok (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/00) – u daljnjem tekstu: Plan i promjena na širem gradskom području koje imaju utjecaj na daljnji proces provedbe prostorno-planskih uvjeta utvrđenih Planom, a koje rezultiraju potrebom:

– izmjene oblika i veličine građevnih čestica planske oznake 42P, 45P i 39B i/ili izmjene namjene i uvjeta gradnje na istima,

– provjere potrebe zadržavanja komunalne namjene na istočnom dijelu ulice Nikole Cara,

– usklađivanja prostornih rješenja s nastalim promjenama u prostoru,

– izrade analize učinaka zadržavanja bespravno izgrađenih zgrada,

– poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima, 

– osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenih GUP-om.

 

 

III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 3.

 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.

 

 

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana 

 

Članak 4.

 

Iako gradsko područje Potok u širem smislu zahtijeva opsežne zahvate rekonstrukcije kojima bi se saniralo stanje polovičnog urbanog karaktera, pojedini dijelovi pokazuju visoku razinu urbane dovršenosti. 

Bivša upravna zgrada Elektromaterijala d.d. sastoji se od istočnog dijela „H“ kompleksa koji je centralno smještenim vezom spojen sa zapadnim krakom. Budući da je zgrada (i parkiralište) izgrađena približno u razini Cambierieve ulice (kolni pristup KBC Rijeka), znatnija denivelacija stvara vrlo nepovoljan prostorni odnos prema ulici V.C. Emina.

Istočno od područja smješten je kompleks Riječke bolnice – Lokalitet Rijeka, koji osnovni prometni pristup ostvaruje iz bočne, stambene ulice što stvara izraziti prometni pritisak na lokaciju i obodne prometnice. U kompleksu KBC Rijeka uočljivi su problemi eksternog i internog (miješanje putova pacijenata, posjetitelja, hrane, opreme i dr.) prometnog povezivanja, nedostatak parkirnih mjesta, poddimenzionirane i prometno neopremljene interne prometnice i dr.

Potez Ulice Josipa Završnika nije graditeljski dovršen te su slobodni prostor više rezultat nečinjenja nego promišljenog planerskog i projektantskog djelovanja.

 

 

V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana 

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– utvrditi prostorno-planske preduvjete za gradnju građevina na planskoj čestici oznake 42P, 45P i 39B,

– uskladiti namjenu površina na području obuhvata sa planovima Investitora i GUP-om,

– uskladiti izgrađene prometnice te ostale prometne površine namijenjene prometu u kretanju i mirovanju s potrebama postojećih građevina i planiranim korekcijama prvobitnog planskog programa,

– uskladiti javne površine, trgove te pješačke i parkovne površine u funkcionalnu mrežu.

 

 

VI. Stručne i katastarsko-topografske podloge Izmjena i dopuna Plana i način njihova pribavljanja 

 

Članak 6.

 

Plan je potrebno izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

– katastarskim i topografskim podlogama,

– idejnom rješenju izgradnje zgrada i uređenja površina u području obuhvata,

– drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 7. ove Odluke.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će nositelj izrade Plana i investitori sukladno ugovoru o financiranju izrade Plana.

 

 

VII. Popis tijela koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana i drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 7.

 

Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi:

a) tijela određena propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada:

– Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,

– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

– Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova,

– Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka,

– Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Rijeka,

– Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb,

– Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.

 

b) ostali sudionici koji će davati preporuke i primjedbe iz područja svog djelokruga rada:

– Sveučilište u Rijeci,

– Klinički bolnički centar Rijeka,

– Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka,

– KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka,

– Energo d.o.o. Rijeka,

– KD Čistoća d.o.o. Rijeka,

– HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb, Regija 3 – zapad, lokacija Rijeka,

– upravna tijela Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke. 

 

 

VIII. Rokovi

Članak 8.

 

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:

– za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 60 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članka 6. i 7. ove Odluke,

– za provođenje javnog uvida i javne rasprave u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana – rok od 15 dana,

– za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 30 dana od provedene javne rasprave i isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana za tijela iz članka 7. ove Odluke iznosi 30 dana od dana zaprimanja Odluke. U slučaju da javnopravna tijela iz članka 7. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u predmetnom roku, smatrat će se da ih nemaju.

 

 

IX. Izvori financiranja

Članak 9.

 

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava investitora. 

 

X. Završna odredba

Članak 10.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/18-01/11
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 27. veljače 2018.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.