GRADSKO VIJEĆE / Petak, 2. ožujka 2018.

Godina V - broj 4.Na temelju članka 7. stavka 1. točke 2. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2018. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove
Hrvatski kulturni dom na Sušaku

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o osnivanju javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17) u članku 6. stavku 1. točka 15. mijenja se i glasi:

“15. djelatnost trgovine sukladno Zakonu o trgovini koja obuhvaća trgovinu na malo izvan prodavaonica na sljedeći način: na štandovima i klupama izvan tržnica na malo; na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova i sl.; putem kioska; u prostorima Ustanove (prodaja na malo vlastitih izdanja i proizvoda kojim se promiče kultura i umjetnost).”

 

Članak 2.

 

Naziv odjeljka 1. briše se.

 

Članak 3.

 

Članak 8. mijenja se i glasi:

“Sastav, uvjeti i način imenovanja tijela Ustanove iz članka 7. stavka 1. i 3. ove Odluke, te djelokrug rada i način donošenja odluka pobliže se uređuju Statutom Ustanove sukladno zakonu kojim se uređuje upravljanje javnim ustanovama u kulturi.”

 

 

Članak 4.

 

Članak 9., naziv odjeljka 2. i članak 10. brišu se.

Dosadašnji članci 11. i 12. postaju članci 9. i 10.

 

 

Članak 5.

 

Dosadašnji članak 11. koji postaje članak 9. mijenja se i glasi:

Ravnatelja Ustanove imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Rijeke na prijedlog Upravnog vijeća Ustanove.

Mandat ravnatelja traje 4 (četiri) godine, a ista osoba može ponovno biti imenovana za ravnatelja.

Za ravnatelja Ustanove može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane zakonom kojim se uređuje upravljanje javnim ustanovama u kulturi i Statutom Ustanove.

Ravnatelj Ustanove imenuje se na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u najmanje jednom javnom glasilu.

Postupak imenovanja ravnatelja utvrdit će se Statutom Ustanove, sukladno zakonu.”

 

 

Članak 6.

 

Naziv odjeljka 3. i članci 13., 14. i 15. brišu se.

Dosadašnji članci 16. – 24. postaju članci 11. – 19.

 

 

Članak 7.

 

U dosadašnjem članku 21. koji postaje članak 16. stavak 3. mijenja se i glasi:

Upravno vijeće imenovat će se sukladno odredbama Statuta Ustanove, nakon što Ustanova, sukladno zakonu, započne s radom.”

 

Članak 8.

 

U dosadašnjem članku 23. koji postaje članak 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Statut Ustanove donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača.”

 

 

Članak 9.

 

Iza dosadašnjeg članka 24. koji postaje članak 19. dodaje se novi članak 20. koji glasi:

“Privremeni ravnatelj će donijeti Statut Ustanove uz prethodnu suglasnost osnivača u roku od 60 (šezdeset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Na temelju Statuta Ustanove iz stavka 1. ovoga članka, izvršit će se imenovanje Upravnog vijeća Ustanove.

Upravno vijeće dužno je u roku od 60 (šezdeset) dana od dana konstituiranja raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja Ustanove.”

Dosadašnji članak 25. postaje članak 21.

 

 

Članak 10.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu danom donošenja rješenja nadležnog ministarstva o njezinoj sukladnosti sa zakonom.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/10
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 27. veljače 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.