GRADSKO VIJEĆE / Petak, 2. ožujka 2018.

Godina V - broj 4.Na temelju članka 13 a. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 7. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 21/00, 8/07 i 29/09) i provedenog javnog natječaja objavljenog u Novom listu 21. prosinca 2017. godine i 5. siječnja 2018. godine, te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2018. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

            – Održavanje sprava na dječjim igralištima i komunalne opreme na području Grada Rijeke povjerava se trgovačkom društvu Barić gradnja, zadruga za građevinarstvo, Rijeka, Ivekovićeva 5, u razdoblju od sklapanja ugovora do 31. prosinca 2021. godine,

            – Održavanje sanitarnih čvorova s automatskim čišćenjem na lokacijama: Trsat, Krnjevo, Delta Turkovo i Riva Boduli povjerava se trgovačkom društvu EUROMODUL d.o.o. Kukuljanovo, Kukuljanovo 335, u razdoblju od sklapanja ugovora do 31. prosinca 2021. godine.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/18-01/17
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 27. veljače 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.