GRADSKO VIJEĆE / Petak, 2. ožujka 2018.

Godina V - broj 4.Na temelju odredbe članka 39. i 40. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 5. stavka 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (“Narodne novine” broj 96/01), članka 27. stavak 1. Statuta Art-kina te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 27. veljače 2018. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o imenovanju ravnateljice Art-kina

 

 

 

I.

Imenuje se SLOBODANKA MIŠKOVIĆ za ravnateljicu Art-kina.

 

 

 

II.

Mandat ravnateljice traje četiri godine, a teče od 1. travnja 2018. godine.

 

 

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Grada Rijeke».

 

 

 

Obrazloženje

 

Upravno vijeće Artkina objavilo je u Novom listudana 24.12.2017. godine natječaj za imenovanje ravnatelja. Rok za dostavu prijave bio je 15. siječanj 2018.godine te je na natječaj pristigla jedna prijava i to kandidatkinje Slobodanke Mišković. Upravno vijeće Ustanove ocijenilo je da je pristigla prijava potpuna te da kandidatkinja udovoljava uvjetima natječaja. U pogledu prethodnog mišljenja stručnog odnosno umjetničkog osoblja Ustanove koje se sukladno članku 5. stavku 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi treba pribaviti prije imenovanja ravnatelja javne ustanove u kulturi, utvrđeno je da stručno osoblje Ustanove pozitivno ocijenilo kandidaturu Slobodanke Mišković za ravnateljicu Art-kina.

S obzirom da je člankom 5. stavkom 4. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi propisano da se prije imenovanja ravnatelja javne ustanove u kulturi treba pribaviti prethodno mišljenje nadležnog kulturnog vijeća, utvrđeno je da se Kulturno vijeće za audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke, pozitivno očitovalo o kandidatkinji i programu rada i razvoja koji je dostavljen na natječaj. Kulturno vijeće za audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke u svojem je mišljenju navelo da je Slobodanka Mišković uspješno koordinirala i vodila projekt Art-kina što je rezultiralo i osnivanjem Art-kina kao javne ustanove. Nadalje, Kulturno je vijeće zaključilo da se predloženim programom rada osigurava mogućnost daljnjeg razvoja Ustanove i filmske djelatnosti, a posebno je istaknut rad s djecom i mladima kao jedne od najvažnijih strateških smjernica u predloženom programu rada i razvoja Ustanove.

Nakon razmatranja cjelokupne natječajne dokumentacije te razgovora sa kandidatkinjom, Upravno je vijeće odlučilo predložiti Slobodanku Mišković za ravnateljicu Art-kina. Pri donošenju svoje odluke Upravno je vijeće vodilo računa o dugogodišnjem iskustvu i rezultatima dosadašnjeg rada Slobodanke Mišković na poslovima iz područja audiovizualnih djelatnosti. Upravno je vijeće ocijenilo je da je dostavljeni program rada i razvoja dobro koncipiran te da podržava smjer dosadašnjih aktivnosti Art-kina ali ujedno predviđa i daljnji razvitak djelatnosti Ustanove

 

Slijedom naprijed navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred nadležnim Upravnim sudom u roku od trideset dana od dostave ove Odluke.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/3
URBROJ: 2170-01-16-00-18-4
Rijeka, 27. veljače 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.