GRADONAČELNIK / Četvrtak, 1. ožujka 2018.

Godina V - broj 3.Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17), članka 13. Statuta Gradske knjižnice Rijeka i članka 58. stavka 1. podstavka 11. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17), Gradonačelnik Grada Rijeke, 23. veljače 2018. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Gradske knjižnice Rijeka

 

 

 

I.

 

Za članove Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka imenuju se:

– Ljiljana CVJETOVIĆ

– Sandra KRPAN.

 

 

II.

 

Mandat članova Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje četiri godine od dana konstituiranja Upravnog vijeća.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 023-01/18-04/47
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1
Rijeka, 23. veljače 2018.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.