GRADONAČELNIK / Četvrtak, 1. ožujka 2018.

Godina V - broj 3.Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17), članka 23. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradonačelnik Grada Rijeke, 23. veljače 2018. godine, donio je

 

 

O D L U K U
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Rijeka

 

 

 

I.

 

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Rijeka imenuju se:

– IVANA JURČIĆ

– NADJA POROPAT

– TAJANA LUKSETIĆ

– BOŽIDARKA MATIJA ČERINA.

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 023-01/18-04/39
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1
Rijeka, 23. veljače 2018.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.