GRADONAČELNIK / Četvrtak, 1. ožujka 2018.

Godina V - broj 3.Na temelju članka 119. stavka 1. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17), članka 26. Statuta Osnovne škole-Scuola elementare Gelsi, članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradonačelnik Grada Rijeke, 23. veljače 2018. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole-Scuola elementare Gelsi

 

 

 

 

I.

 

Za članove Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Gelsi imenuju se:

– MARIN CORVA

– NADJA POROPAT

– MELITA SCIUCCA.

 

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

KLASA: 023-01/18-04/34
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1
Rijeka, 23. veljače 2018.

 

 

Gradonačelnik

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.