GRADSKO VIJEĆE / Petak, 2. ožujka 2018.

Godina V - broj 4.Na temelju članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2018. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o donošenju Urbanističkog plana uređenja
dijela područja Krnjevo

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Donosi se Urbanistički plan uređenja dijela područja Krnjevo (u daljnjem tekstu: Plan).

 

 

Članak 2.

 

Plan je izradio Urbanistički studio Rijeka d.o.o. u koordinaciji s Gradom Rijeka, kao nositeljem izrade.

 

Članak 3.

 

Planom se utvrđuje detaljna namjena površina, režimi uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, uvjeti za izgradnju građevina, uvjeti za povezivanje željezničkog stajališta Krnjevo i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru te drugi elementi od važnosti za područje obuhvata Plana.

 

 

Članak 4.

 

(1) Granica obuhvata Plana ucrtana je u svim kartografskim prikazima.

(2) Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 3,22 ha.

 

 

Članak 5.

 

 Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te priloga kako slijedi:

 

*Urbanistički plan uređenja dijela područja Krnjevo nalazi se na dnu stranice*

 

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 27. veljače 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.

 

Urbanistički plan uređenja dijela područja Krnjevo