GRADSKO VIJEĆE / Petak, 2. ožujka 2018.

Godina V - broj 4.Na temelju članka 21. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne Novine” broj 94/13 i 73/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2018. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke
za razdoblje 2017. – 2022. godine

 

 

 

Članak 1.

           

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2022. godine (u daljnjem tekstu:Plan).

 

 

Članak 2.

 

Plan iz članka 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio i objavljuje se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

Članak 3.

 

Plan su izradili SAFEGE d.o.o., Pangeo Projekt d.o.o. i INSTITUT IGH d.d. u koordinaciji s Gradom Rijekom, kao naručiteljem izrade.

 

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/6
URBROJ: 2170-01-16-00-18-4
Rijeka, 27. veljače 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.

 

 

Plan gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2020. godine