GRADSKO VIJEĆE / Petak, 2. ožujka 2018.

Godina V - broj 4.Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 25. Zakona o muzejima (“Narodne novine” broj 110/15), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr., 25/13-pročišćeni tekst i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2018. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na
Izmjenu Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

 

 

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Izmjenu Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u tekstu kojeg je utvrdilo Muzejsko vijeće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017. godine.

 

 

II. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/1
URBROJ: 2170-01-16-00-18-5
Rijeka, 27. veljače 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.