GRADSKO VIJEĆE / Petak, 2. ožujka 2018.

Godina V - broj 4.Na temelju članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2018. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 11/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2018. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava
unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2018. godinu

 

 

I.

 

Daje se naknadna suglasnost na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2018. godinu, kojega je donijela Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” na sjednici održanoj 8. veljače 2018. godine.

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/16
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 27. veljače 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.